OSOBNOSTI

na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti působí zejména tyto osobnosti,
které se podílejí jak na vedení fakulty, tak na pedagogické i výzkumné činnosti.


prof. dr hab. Grzegorz Górski, Ph.D.

V roce 1985 promoval Grzegorz Górski na Právnické a správní fakultě Univerzity Nicolause Copernica. V roce 1988 získal titul doktora práv a v roce 1996 byl habilitován na Právnické fakultě Univerzity ve Varšavě. Od roku 1988 do roku 1992 pracoval na Ústavu dějin historie polské akademie věd v Pomořansku. V roce 1994 se stal přednášejícím na Katolické univerzitě v Lublinu. V roce 1997 se stal vedoucím Katedry dějin práva a státu na Fakultě kánonu a světského práva Katolické univerzity v Lublinu. V roce 1998 se stal profesorem na této univerzitě. Mimo tuto univerzitu také působil na dalších vysokých školách v Polsku i zahraničí. V letech 2004 - 2007 byl rektorem vysoké školy ve Varšavě - Collegium Varsoviense, a od roku 2006 do roku 2008 ředitelem Ústavu Organizace a řízení v průmyslu ORGMASZ ve Varšavě. Stal se také partnerem v advokátní kanceláři a předsedou dozorčí rady polských bezpečnostních tiskáren.
V roce 1981 se stal viceprezidentem univerzitní rady nezávislého studentského sdružení na univerzitě Nicolause Kopernika. Byl členem v akademickém senátu této vysoké školy. V roce 1987 se stal členem představenstva Křesťansko-demokratického klubu a poté hlavním radou Křesťansko-demokratické labouristické strany. Od prosince 1990 do prosince 1991 byl poradcem premiéra Jana Krzysztofa Bieleckiho, a od prosince 1991 do června 1992 zastával funkcí státního tajemníka na úřadu vlády. Od roku 1995 do roku 1998 byl členem Nejvyšší rady polského rekonstrukčního hnutí. V letech 2006 až 2014 byl členem rady města Toruń. Mezi léty 2011 a 2014 působil ve funkci člena státního tribunálu Polské republiky.


Dr. Joanna Górska - Szymczak, Ph.D. LLM

Pro-Rektorka Vysoké školy Jagiellońské v Toruni

Dr. Joanna Górska - Szymczak, Ph.D. LLM je absolventkou právních studií na prestižní univerzitě v Oxfordu ve Velké Británii. Již během svých studií se věnovala problematice práva obchodních korporací a mezinárodnímu právu. Tyto praktické zkušenosti dále rozvíjí v akademickém sektoru, kde se publikační a přednáškovou činností profiluje do oblasti mezinárodního práva a managementu institucí. Je veřejně činná a aktivně působí v neziskovém sektoru. Je garantem Konfuciovi třídy, kterou zaštituje Univerzita Hubei z provincie Wuhan, Čína. V současné době zastává pozici Pro-Rektorky Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA

Děkan fakulty, předseda Akademické rady

Oldřich Hájek v letech 1999 – 2004 vystudoval Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, studijní program zaměřený do oblasti Geografie, ve specializaci na sociální a regionální rozvoj. Během studií působil pět let na své alma mater jako pomocná vědecká síla v sekci Kartografie a topografie.
První profesní zkušenosti (2002 – 2004) získal jako ekonomický redaktor pro Českou informační agenturu, kdy zájmovou oblastí bylo reportování hospodářských výsledků významných průmyslových podniků Moravskoslezska. V tomto období (2003 – 2005) se začal věnovat problematice strategického plánování v regionálním rozvoji, kde ve spolupráci se společností Media Content realizoval první strategické dokumenty rozvoje obcí v Moravskoslezském kraji, jako hlavní projektový manažer realizačního týmu.
V roce 2004 nastoupil do pozice asistenta na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zájem o prohloubení profesních dovedností znamenal nástup na pozici vedoucího Oddělení koncepcí a analýz Odboru strategického rozvoje Zlínského kraje (2007 – 2010). V této vedoucí pozici byl odpovědný za komplexní strategické plánování Zlínského kraje, jak v rovině obecné, tak v rovině tematických koncepcí. Během svého působení na Zlínském kraji neopustil akademické prostředí a v rámci dílčího úvazku i nadále předával nabyté zkušenosti dalším generacím studentů.
Od roku 2010 se zcela vrátil do akademického prostředí, kdy zastával pozici ředitele Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na FaME UTB. Pod jeho vedením nastal dynamický rozvoj Ústavu Fakulty, kdy byly publikovány desítky odborných článků a několik monografií. S týmem spolupracovníků realizoval řadu odborných projektů a Ústav také získal významné vědecké projekty typu GAČR či TAČR.
V roce 2015 byl zvolen děkanem Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vzhledem k zjištění poměrně značné rigidity a omezeným možnostem řízení Fakulty působil v této pozici pouze krátce a přešel i s významnou částí svého týmu do soukromého sektoru.
V roce 2016 založil společnost Akademie managementu a ekonomiky, která se v roce 2017 transformovala na Fakultu veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni a je již od svého začátku velmi úspěšnou institucí nabízející terciární vzdělávání a další profesní, rekvalifikační a manažerské programy.
Mezi léty 2016 a 2018 působil na Úřadu vlády České republiky, kdy se věnoval problematice evropské integrace. Od roku 2017 rovněž působí na Vysoké škole NEWTON College, kde řídí realizaci projektu TAČR a je odpovědný za další celouniverzitní vědecké aktivity.
Během let rozšířil svou kvalifikaci o rigorózní studium na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (RNDr., 2007) a dále tamtéž doktorské studium Environmentální geografie (Ph.D., 2008). V roce 2013 se habilitoval (doc.) na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze v programu Hospodářská politika a správa, oboru Regionální a sociální rozvoj. Vzdělání si dále doplnil rigorózním studiem na Fakultě sociálních věd Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě (PhDr., 2015) a manažerským programem na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni (MBA, 2017).
H index (WoS): 4, H index (Scopus): 5. Autor či spoluautor více než 150ti vědeckých statí, pod jeho vedením bylo úspěšně realizováno více než 40 projektů různého zaměření.
Během svého profesního života získal bohaté kontakty v celém středoevropském prostoru, hovoří anglicky, německy, polsky a čínsky.
Ve volném čase aktivně včelaří a věnuje se problematice digitálních kryptoměn.


Ing. Róbert Scholaster, MBA

Proděkan pro spolupráci s praxí, autorizovaná osoba pro ocěňování nemovitostí a programy v oblasti realit

Ing. Róbert Scholaster, MBA se dlouhodobě věnuje problematice řízení a managementu společností. Má bohaté zkušenosti v oblasti realitního trhu v tuzemsku i zahraničí. Je autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj v oboru Obchodník s nemovitostmi. Na fakultě se věnuje rozvoji spolupráce fakulty s širokou praxí.


PhDr. Mgr. Petr Janíček, PhD., MBA

Proděkan pro zahraniční spolupráci

PhDr. Mgr. Petr Janíček, PhD., MBA získal akademické vzdělání v oborech Právo a právní věda (Mgr.) a Veřejná politika a správa (PhDr.). Specializuje se na oblast pracovního práva, obchodního práva a bezpečnostně právních studií. Na fakultě zastává funkci právníka a proděkana pro zahraniční vztahy, kdy je zodpovědný zejména za podporu internacionalizace fakulty a budování širokých, dlouhodobých mezinárodních vztahů.


Ing. Miloš Valenta, PhD.

Ing. Miloš Valenta, PhD. získal akademické vzdělání v oboru hospodářská úprava lesa, přitom pracoval a pracuje jako odborný lesní hospodář. Při své praxi se také zabývá ekologickým chovem včel zejména v lesních oblastech, a řídí včelařský velkoobchod a maloobchod ve firmě Včelařství Slovácko. Na fakultě působí v rámci studijního oboru: Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny.

Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA

Garant programů MBA

Michal Pohludka strávil svá studijní léta v Praze, kde vystudoval magisterský obor biochemie a biotechnologie na Vysoké škole chemicko- technologické. Poslední dva ročníky se však profesně věnoval výzkumu na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také následně na Ústavu dědičných metabolických poruch vystudoval doktorát v oboru molekulární patologie. Během tohoto studia již věděl, že by se rád přesunul do komerční sféry. Aby byl alespoň teoreticky připravený na svět, ve kterém komunikace a práce s lidmi hraje klíčovou úlohu, tak ještě v průběhu doktorského studia vystudoval bakalářský program specializace v pedagogice. Michal je také držitelem titulu MBA pro řízení obchodu.
Dříve, než Michal obhájil své doktorské studium, nastoupil do jedné globální americké společnosti na pozici obchodního zástupce a v této společnosti je dodnes. Je to již téměř deset let. Obchodním zástupcem byl pouze jeden rok, pak zastával různé manažerské pozice, v různých zemích střední a východní Evropy, pokaždé s jinými cíli.
Svou manažerskou éru začal v České republice, kde s kolegy postupně přetvořil lokální firmičku v plnohodnotnou pobočku globální společnosti. Změny se týkaly jak obchodního modelu, tak operativy společnosti. Podílel se na kompletním začlenění firmy do globální struktury včetně centralizace logistiky, služeb a celkové podpory pro zákazníky. Po úspěšném zavedení změn v České republice bylo Slovensko jeho další výzvou. Během jednoho roku změnil celou tamní distribuční síť, kdy efektem byl každoroční výrazný růst prodejů společnosti. Ta největší výzva na něj teprve čekala. Před pár lety byl povolán do Maďarska jako krizový manažer, jelikož se tamní obchodní oddělení ze dne na den ocitlo bez jediného člena. Jeho primární úkol bylo vytvořit nový tým, nastavit veškeré procesy a standardy a to vše bez ztráty obchodních pozic. Povedlo se, a tak se Michal po dvou letech mohl vrátit zpátky domů a stoprocentně se věnovat jen české pobočce, která je v rámci společnosti nejúspěšnější na světě, jak z pohledu podílu na trhu, tak z pohledu velikosti prodejů vztaženého na obyvatele. Na globální úrovni se Michal podílel na několika významných projektech. Řídil zavádění Key Account Managementu v zemích střední a východní Evropy, Ruska a JAR a podílel se na uvedení několika produktů na globální trh. Je také interním trenérem prodejních dovedností pro oblast Evropy a členem exekutivního týmu pro východní Evropu.


Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA

Vedoucí katedry managementu a marketingu

Ing. Milan Škarka, Ph.D. MBA získal doktorské vzdělání v oboru "Management a ekonomika" a profesní manažerské vzdělání Liverpool John Moores Univerzity. Během své praxe získal profesní zkušenosti v komerčním sektoru v rámci manažerských pozic, kdy byl odpovědný zejména za strategické řízení rozvoje firem v bankovním sektoru.

Doc. Ing. Miloš Král, CSc.

Vedoucí katedry ekonomie a statistiky

Doc. Ing. Miloš Král, CSc. je mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti financí, ekonomie a bankovnictví. Získal bohaté zkušenosti v transformačním období, kdy působil v pozici Vedoucího odborného referenta specialisty na Federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj. Tyto zkušenosti následně zúročil mimo jiné i v akademickém sektoru, kdy působil na Katedře zahraničního obchodu Vysoké škole ekonomické v Praze. Další odborné a manažerské zkušenosti získal ve slovenské Investiční a rozvojové bance. Je autorem několika desítek mezinárodních publikací v tomto oboru.


Ing. Jana Novosáková, PhD., MBA

Proděkanka pro studium, Vedoucí katedry veřejné správy a územního rozvoje

Ing. Jana Novosáková, PhD., MBA se ve svém výzkumu věnuje problematice lokalizačních faktorů firem a institucí v území. Dále se specializuje na problematiku veřejných zakázek a další otázky související s evropskou integrací. Na fakultě je odpovědná za řízení Katedry veřejné správy a územního rozvoje a je proděkanem pro studijní záležitosti fakulty.

Ing. Blanka Vytrhlíková, MBA

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Blanka Vytrhlíková, MBA během své profesní praxe působila v řadě institucí na pozici hlavní projektové manažerky a finanční manažerky. Její specializací je orientace v problematice Strukturálních a investičních fondů Evropské unie, ekonomiky a rozpočtování. Na fakultě je odpovědná za komunikaci se studenty a studentský informační systém.


Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., MBA

Proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., MBA se specializuje na oblast vzdělávacích politik, lokalizačních faktorů firem a institucí v území a je expertem na problematiku Evropské unie. Na fakultě zastává funkci proděkana pro vědu a výzkum a je odpovědný za publikační strategii fakulty a přípravu vědeckých projektů.

Ing. Pavel Herot, Ph.D.

Expert v oblasti výzkumu médií s mezinárodními zkušenostmi, 20 let praxe v analýzách a managementu výzkumné společnosti Media Tenor. Vedoucí řady výzkumných projektů nejen pro korporátní klientelu se starostí o vlastní mediální obraz ale také pro mediální sféru sledující vlastní obsahovou skladbu, vyváženost a objektivitu ve zpravodajství. Držitel certifikátů o mimořádných studijních výsledcích v programech Ogilvy Institute – marketing a PR pro profesionály nebo Media Evaluation and Measurement, Amec College, Londýn, Spojené království. Autor řady publikací na téma média a komunikace, či mediálních obrazů regionů a zemí. Z velké části publika ce věnoval Ostravsku a jeho mediálnímu obrazu, a to včetně své dizertační práce.


Ing. Radovan Kunc

Koordinátor programů dalšího vzdělávání

Ing. Radovan Kunc, vystudoval Mendelovu Univerzitu v Brně, působil na manažerských a HR pozicích v obchodních firmách a neziskových organizacích. Organizoval a vedl licenční sportovní kurzy a vzdělávací programy v cizím jazyce (AJ, RJ) v tuzemsku i v zahraničí. Má bohaté zkušenosti s realizací assessment a development centra v rámci rozvojových programů i výběrových řízení.

Doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. je specialistou v oblasti geografických informačních systému, informatiky a systémového inženýrství, ve kterém se habilitoval na Provozně ekonomické fakultě Univerzity Pardubice. Ve své praxi se věnuje strategickému plánování a prostorovému rozhodování. Na fakultě se zabývá kvalitativními parametry disertačních prací, zejména v programu MBA.


Ing. Petr Blažek

Ing. Petr Blažek se od roku 2006 zabývá projekcí pozemních staveb, posudkové a inženýrské činnosti. V rámci své praxe působil jako vysokoškolský pedagog na Fakultě stavební v Brně, kde se zabýval výukou pozemního stavitelství, vedením studentů v rámci bakalářských prací a hodnocením oponentských posudků na závěrečné práce studentů Fakulty stavební. Zabýval se zde také vývojem softwarových systému v oblasti stavebnictví a architektury spolu s jejich lektorováním. Roku 2015 se stal autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. S myšlenkou zpracovávat komplexně dokumentace ve všech stupních založil v Opavě svou vlastní projekční a architektonickou kancelář. Jeho projekční kancelář zpracovává návrhy vizualizací, projekty rodinných domů i průmyslových staveb. Dále se zabývá také revitalizacemi bytových domů, energetickým poradenstvím či navrhování v nízkoenergetickém standardu. V současné době se dále věnuje školení a výuce softwaru ArchiCAD, spolupracuje s jinými projekčními kancelářemi a ateliéry. Na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti se věnuje pedagogické činnosti v oblasti Pozemního stavitelství ve studijních programech zaměřených do oblasti Oceňování majetku.

Mgr. Pavel Krchňák

Mgr. Krchňák Pavel je zkušeným profesionálem a specialistou v oblasti mezinárodního oceňování komerčních nemovitostí a rozsáhlých nemovitostních portfolií. Během své dlouholeté praxe získal zkušenosti s analýzou a výzkumem primárních realitních segmentů ve střední Evropě, kdy se také aktivně účastnil rozvoje výzkumných asociací působící na trhu komerčních nemovitostí (Prague Reseach Forum, Industrial Reseach forum, atp.).
V mezinárodních konzultantských společnostech DTZ a Cushman&Wakefield v Praze a v Londýně, byl zodpovědný za oceňování nejhodnotnějších investičních nemovitostí v České republice a ve Velké Británii. Manažerské dovednosti rozvíjel při koordinaci oceňování největších nemovitostních portfolií v Evropě – například portfolio CPI PG (více než 400 nemovitostí v 10 zemích s tržní hodnotou více než 3 miliardy EUR). Má rozsáhlé zkušenosti i s komplexním oceňováním největších českých bytových portfolií (více než 15 000 bytových jednotek) v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
V posledních letech se jako seniorní interní supervizor, ve společnosti Oberbank AG, specializuje na oceňování větších komerčních nemovitostí pro bankovní účely. Má rovněž na starosti metodické vedení, edukaci a lektorskou činnost externích odhadců a interních zaměstnanců. Je aktivním zástupcem Oberbank AG v České Bankovní Asociaci. Úspěšně absolvoval Masarykovu Univerzitu v Brně a Institut oceňování VŠE v Praze.


Mgr. Markéta Dušková

Manažerka vzdělávacích programů Olomouc

Vysokoškolské pedagogické vzdělání získala na MU v Brně a následně se zabývala projekty environmentální povahy v pozicích projektového managementu ve státních institucích Ministerstva zemědělství ČR. Bohaté zkušenosti projektové manažerky nabyla rovněž v rámci samostatných projektů v oblasti systémového vzdělávání v ČR a SR a problematiky trhu práce na regionálních úrovních. Na fakultě má na starosti marketing a realizaci programů následného vzdělávání.

Ing. et Ing., Mgr. et Mgr. Richard Blatný, FINS., MBA

Absolvoval ČVUT (1989), Karlovu univerzitu (1994), VŠE (2005), Panevropskou univerzitu (2017), Institut na oceňování majetku (IOM) – nemovitosti (2007) při VŠE, kurs mediace na Asociaci mediátorů ČR (2015), v roce 1996 obdržel prestižní certifikát FINS. od Mezinárodní napoleonské společnosti se sídlem v Montreale.
V roce 1998 přeplaval kanál La Manche jako 1. suchozemec a 7. plavec historie stylem prsa, v letech 2000-2009 absolvoval plavecké non-stop maratóny na Vltavě na 40-92 km v časech 15:12–29:03 hod, je držitelem světového otužileckého rekordu z 21.1.2006, kdy ve Vltavě o teplotě vody 3°C setrval 65,5 minuty. V roce 2001 založil Klub Ledních Medvědů, který vede jako předseda. Je autorem 4 knížek a 350 článků, spolupracuje s redakcí nakladatelství Wolters-Kluver. V roce 2019 se připravuje absolvovat kurs MBA na VŠJT, kurs IOM VŠE – podniky, kurs ÚSI VUT Brno – movité věci, obhájit dizertační práci na právnické fakultě v Praze a složit rigorózní zkoušku na filozofické fakultě v Praze. Hraje šachy, sbírá známky, cestuje a čte. Je otcem tří dětí.


Ing. Monika Maňáková

Ing. Monika Maňáková vystudovala Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Hospodářská politika a správa, Veřejná správa a regionální rozvoj. Profesní zkušenosti z oblasti veřejné správy získala na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí. Dále se ve své praxi věnuje projektovému managementu v regionálním rozvoji, zejména projektům v oblasti vzdělávání a dalších tématech. Orientuje se v problematice ochrany dat, neboli GDPR a působí jako „Data Protection Officer“ pro řadu jak neziskových organizací, tak ve firemním sektoru.

Ing. Roman Slavík, Ph.D.

Ing. Roman Slavík, Ph.D. získal akademické vzdělání v oboru inženýrství ochrany životního prostředí. Ve své praxi se zaměřuje na oblast ekologického chovu včel, zpracování včelích produktů a jejich marketing. Organizuje vzdělávací kurzy, konference a výměnné pobyty pro tuzemské i zahraniční studenty, a chovatele včel. Na fakultě působí v rámci studijního oboru: Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny.


i

INFORMACE:
O dalších konkrétních akademických pracovnících naleznete vždy u daného oboru a semestru.