Bakalářský studijní obor

Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny" je určen všem studentům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na včelařství a udržitelnou správu krajiny. Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů specializačních.

Předměty společného základu studují všichni studenti bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky věnované základům právních a správních věd, základům ekonomických věd a financí, základům managementu, řízení a marketingu, základům psychologie, sociologie a komunikace, a metodickým základům odborné činnosti. Pozornost je rovněž věnována evropskému kontextu problematiky. Ačkoliv jde o předměty společného základu, je jejich obsah přizpůsoben tak, aby byly teoreticko-metodické poznatky zasazeny v co nejširší míře do problematiky včelařství a udržitelné správy krajiny.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů specializačních. Tyto předměty detailněji rozebírají klíčové oblasti včelařství a udržitelné správy krajiny a umožňují zasadit ekonomicko-správní problematiku do odborného rámce studovaného oboru. Specificky se specializační předměty zaměřují na dvě klíčové oblasti:

 • biologicko-chemických aspektů včelařství a environmentálnímu managementu krajiny,
 • hlavních činností včelařského provozu - včelařské práce, včelařský produkt a jeho prodej, zdraví včel, tvorba projektů v oblasti včelařství.

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost uplatnění na odborných a specializovaných pozicích v oblasti správy (např. referentské pozice, pozice projektového manažera a další) v organizacích veřejného, neziskového i soukromého sektoru, jako jsou:

 • orgány veřejné správy, primárně působící v oblastech zemědělství/včelařství a životního prostředí (např. obecní úřady, krajské úřady, územní a ústřední orgány státní správy a další),
 • veřejné a soukromé subjekty působící v oblasti přípravy projektů, primárně v oblasti včelařství/zemědělství a životního prostředí,
 • podniky, primárně působící v oblasti včelařství/zemědělství a životního prostředí.

Garant programu

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

přednášející
 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA
 • Ing. Roman Slavík, Ph.D.
 • Ing. Miloš Valenta, Ph.D., MBA
 • Ing. Zuzana Juříčková, PhD.
 • RNDr. Katarína Bíliková, PhD.
 • Ing. Jiří Kalenda
 • MVDr. Lucie Pecková, Ph.D.
 • Mgr. Helena Proková - Mališková, Ph.D.

Studijní plán

Studijní plán bakalářského studia v PDF ke stažení:

Studijní plán celoživotního studia v PDF ke stažení:


DETAILY STUDIJNÍHO PROGRAMU

 • Jazyk výuky: český/anglický
 • Forma studia: prezenční i kombinovaná forma
 • Standardní délka studia: 3 roky, tj. 6 semestrů
 • Co musíte splnit: předepsané požadavky všech předmětů, odborná praxe, zpracování a úspěšná obhajoba bakalářské práce a závěrečné zkoušky
 • Poplatky: bakalářské studium je zpoplatněno částkou 18 000 Kč za semestr.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Do bakalářského studia je možné zaslat přihlášku do 30. 9. kalendářního roku.

Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu či v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.

i

INFORMACE:
Studijní obor je realizován ve spolupráci s Českým svazem včelařů, z.s., Krajským koordinačním výborem Zlínského kraje, okresní organizace Zlín a okresní organizace Uherské Hradiště.