Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Legislativa, vnitřní předpisy, povinně zveřejňované a další informace

Seznam realizovaných zahraničních vysokoškolských studijních programů na území České republiky

Na základě spolupráce s Vysokou školou Jagiellońskou v Toruni nabízí Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. tyto zahraniční studijní programy, které uskutečňuje na území České republiky a to:

  • bakalářský studijní program Správa, s udíleným bakalářským akademickým titulem (lic.) před jménem, ve formě výuky prezenční/kombinované a se standardní dobou studia 3 roky (6 semestrů), ve vyučovacím jazyce českém a anglickém.
  • magisterský studijní program Správa a ekonomika, s udíleným magisterským akademickým titulem (mgr) před jménem, ve formě výuky prezenční/kombinované a se standardní dobou studia 2 roky (4 semestry), ve vyučovacím jazyce českém a anglickém.

Doklady o platnosti akreditace

Vysokoškolské vzdělávání je realizováno na základě následujících akreditací: Pro bakalářský studijní program Správa na základě "Usnesení č. 470/2015 Výboru polské akreditační komise ze dne 25. června 2015 ". Pro magisterský studijní program Správa a ekonomika na základě "Usnesení č. 266/2015 Výboru polské akreditační komise ze dne 23. dubna 2015". Platnost obou akreditací je dle rozhodnutí Výboru polské akreditační komise na dobu neurčitou s tím, že evaluace studijních programů bude provedena v letech 2020/2021.
Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 2 zákona o vysokých školách.


Podmínky pro přijetí ke studiu, způsob podávání přihlášek a informace o zápisu do studia

Do bakalářského studijního programu Správa může být přijat uchazeč s ukončeným úplným středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou. Do magisterského studijního programu Správa a ekonomika může být přijat uchazeč s ukončeným bakalářským vzděláním. Přihlášky do studijních programů mohou být podávány v elektronické podobě emailem na studium@fves.eu či podány v listinné podobně na formuláři, který je dostupný ke stažení na webových stránkách fakulty poštou a to na adresu Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Studentské náměstí 1531 Uherské Hradiště 686 01. Informace o zápisu ke studium budou zaslány přijatým uchazečům ke studium na jejich kontaktní emailovou adresu. Současně bude informace o zápisu zveřejněna na webových stránkách Fakulty. Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 3 zákona o vysokých školách.

Právní postavení studenta a absolventa

Právní postavení studenta a absolventa Fakulty je totožné s právním postavením studenta a absolventa Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Blíže viz "Sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky". Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 4 zákona o vysokých školách.

Poplatky spojené se studiem

Přijímací řízení do studijních programů není zpoplatněno. Studium bakalářského studijního programu je zpoplatněno částkou 18 000 Kč / semestr. Studium magisterského studijního programu je zpoplatněno částkou 21 000 Kč / semestr. Vysokoškolské studium je dle právního řádu České republiky osvobozeno od DPH. Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 5 zákona o vysokých školách.

Popis kreditového systému

Fakulta využívá kreditový systém, který vychází z kreditového systému Vysoké školy Jagiellońské v Toruni a to dle standardů ECTS (European Credit Transfer System). Pro absolvování bakalářského studia je potřeba získat minimálně 180 kreditů. Pro absolvování magisterského studia je potřeba získat minimálně 120 kreditů. Bližší informace o kreditovém systému Fakulty jsou zveřejněny ve Studijním a zkušebním řádu Fakulty. Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 6 zákona o vysokých školách.

Místo uskutečňování studia v zahraničním vysokoškolském studijním programu

Pro bakalářský studijní program Správa a pro magisterský studijním program Správa a ekonomika je místem realizace Uherské Hradiště. Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 7 zákona o vysokých školách.

Programy dalšího vzdělávání

Fakulta uskutečňuje následující programy dalšího vzdělávání: „Oceňování nemovitostí“, číslo akreditace MSMT-28694/2016/675 a rekvalifikační kurz „Obchodník s realitami“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, č. j. MSMT- 4471/2018-1/98. Dále rekvalifikační kurz „Účetnictví“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. MSMT-5511/2019-1/73 , dále rekvalifikační kurz „Mzdové účetnictví“, akreditovaný Ministerstvem ško lstv&iac ute;, mládeže a tělovýchovy, č. MSMT-5511/2019-1/73 a dále rekvalifikační kurz „Daňový specialista“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. MSMT-5511/2019-1/73.
Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 8 zákona o vysokých školách.

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Rozhodnutí o povolení ke zřízení soukromé vysoké školy, ze dne 25. 7. 2003 ve Varšavě. Výpis z registru neveřejných vysokých škol v Polsku.


Studijní a zkušební řád

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni níže ke stažení zveřejňuje Studijní a zkušební řád.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a Polské republice.

Bakalářské a magisterské vzdělání, získané na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni je udělováno dle polského práva a dle českého zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách.

Udělované akademické tituly bakalář (lic.) a magistr (mgr) jsou rovnocenné s bakalářskými a magisterskými tituly udělovanými na českých vysokých školách a není tedy potřeba je nostrifikovat, či uznávat.

Zásady grantové soutěže podporované Interní grantovou agenturou

Děkan Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni zveřejňuje směrnici děkana "Zásady grantové soutěže podporované Interní grantovou agenturou". Cílem směrnice děkana je formulovat pravidla vnitřní grantové soutěže Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni tak, aby byl podpořen rozvoj tvůrčí činnosti akademických pracovníků, a to jak v rovině projektové, tak v rovině publikační. Cílem této směrnice děkan je dále vytvořit podmínky pro rozvoj tvůrčích aktivit studentů bakalářského a magisterského studijního programu Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, prostřednictvím jejich zapojení do řešení projektů, podpořených Interní grantovou agenturou.