Legislativa, vnitřní předpisy, povinně zveřejňované a další informace

Seznam realizovaných zahraničních vysokoškolských studijních programů na území České republiky

Na základě spolupráce s Vysokou školou Jagiellońskou v Toruni nabízí Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni bakalářský studijní program Správa a magisterský studijní program Správa a ekonomika.

Forma výuky je u obou nabízených studijních programů jak v prezenční, tak kombinované formě studia.

Standardní délka studia je 6 semestrů pro bakalářský studijní program a standardní délka studia jsou 4 semestry pro magisterský studijní program.

Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 1 zákona o vysokých školách.

Doklady o platnosti akreditace

Vysokoškolské vzdělávání je realizováno na základě následujících akreditací:

Pro bakalářský studijní program Správa na základě "Usnesení č. 470/2015 Výboru polské akreditační komise ze dne 25. června 2015 ".

Pro magisterský studijní program Správa a ekonomika na základě "Usnesení č. 266/2015 Výboru polské akreditační komise ze dne 23. dubna 2015".

Platnost obou akreditací je dle rozhodnutí Výboru polské akreditační komise na dobu neurčitou s tím, že evaluace studijních programů bude provedena v letech 2020 / 2021.

Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 2 zákona o vysokých školách.

Podmínky pro přijetí ke studiu, způsob podávání přihlášek a informace o zápisu do studia

Do bakalářského studijního programu Správa může být přijat uchazeč s ukončeným úplným středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.

Do magisterského studijního programu Správa a ekonomika může být přijat uchazeč s ukončeným bakalářským vzděláním.

Přihlášky do studijních programů mohou být podávány v elektronické podobě emailem na  studium@fves.eu či podány v listinné podobně na formuláři, který je dostupný ke stažení na webových stránkách fakulty poštou a to na adresu Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Studentské náměstí 1531 Uherské Hradiště 686 01.

Informace o zápisu ke studium budou zaslány přijatým uchazečům ke studium na jejich kontaktní emailovou adresu. Současně bude informace o zápisu zveřejněna na webových stránkách Fakulty.

Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 3 zákona o vysokých školách.

Právní postavení studenta a absolventa

Právní postavení studenta a absolventa Fakulty je totožné s právním postavením studenta a absolventa české vysoké školy. Blíže viz "Sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky".

Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 4 zákona o vysokých školách.

Poplatky spojené se studiem

Přijímací řízení do studijních programů není zpoplatněno.

Studium bakalářského studijního programu je zpoplatněno částkou 18 000 Kč / semestr.

Studium magisterského studijního programu je zpoplatněno částkou 21 000 Kč / semestr.

Vysokoškolské studium je dle právního řádu České republiky osvobozeno od DPH.

Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 5 zákona o vysokých školách.

Popis kreditového systému

Fakulta využívá kreditový systém, který vychází z kreditového systému Vysoké školy  Jagiellońské v Toruni a to dle standardů ECTS (European Credit Transfer System).

Pro absolvování bakalářského studia je potřeba získat minimálně 180 kreditů.

Pro absolvování magisterského studia je potřeba získat minimálně 120 kreditů.

Bližší informace o kreditovém systému Fakulty jsou zveřejněny ve Studijním a zkušebním řádu Fakulty.

Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 6 zákona o vysokých školách.

Místo uskutečňování studia v zahraničním vysokoškolském studijním programu

Pro bakalářský studijní program Správa a pro magisterský studijním program Správa a ekonomika je místem realizace Studentské náměstí 1531 Uherské Hradiště 686 01.

Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 7 zákona o vysokých školách.

Programy dalšího vzdělávání

Fakulta uskutečňuje následující programy dalšího vzdělávání:

Strategické plánování a řízení rozvoje veřejných organizací a území, číslo akreditace AK/PV-363/2016.

Evropská unie a politika hospodářské a sociální soudržnosti, číslo akreditace AK/PV-362/2016.

Oceňování nemovitostí, číslo akreditace MSMT-28694/2016/675.

Tímto plníme povinnost stanovenou v § 93d odst. 2 písmeno i) bod 8 zákona o vysokých školách.

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Rozhodnutí o povolení ke zřízení soukromé vysoké školy, ze dne 25. 7. 2003 ve Varšavě.

Výpis z registru neveřejných vysokých škol v Polsku.

Studijní a zkušební řád

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni níže ke stažení zveřejňuje Studijní a zkušební řád.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a Polské republice.

Bakalářské a magisterské vzdělání, získané na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni je udělováno dle polského práva a dle českého zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách.

Udělované akademické tituly Bc. a Mgr. jsou rovnocenné s tituly udělovanými na českých vysokých školách a není tedy potřeba je nostrifikovat, či uznávat.

Děkan Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni zveřejňuje směrnici děkana "Zásady grantové soutěže podporované Interní grantovou agenturou". Cílem směrnice děkana je formulovat pravidla vnitřní grantové soutěže Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni tak, aby byl podpořen rozvoj tvůrčí činnosti akademických pracovníků, a to jak v rovině projektové, tak v rovině publikační. Cílem této směrnice děkan je dále vytvořit podmínky pro rozvoj tvůrčích aktivit studentů bakalářského a magisterského studijního programu Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, prostřednictvím jejich zapojení do řešení projektů, podpořených Interní grantovou agenturou.