Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pokyny pro autory

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED)

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED) je mezinárodní peer-reviewed časopis publikovaný v anglickém jazyce Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro mezinárodní výměnu myšlenek a informací o veřejné správě, managementu a ekonomickém rozvoji.

Časopis publikuje originální výzkum pokrývající empirické, teoretické, metodologické a politicky relevantní práce v oblasti veřejné správy, managementu a ekonomického rozvoje.

Témata spadající do zaměření časopisu zahrnují, ale nejsou omezeny na:

 • fungování veřejné správy;
 • veřejný management; veřejný governance;
 • veřejné finance; veřejné politiky; management podniku; strategický management;
 • místní, regionální, národní a nadnárodní ekonomický rozvoj;
 • globalizace; sociální a environmentální aspekty ekonomického rozvoje.

Všechny manuskripty jsou k publikování v IJPAMED předkládány v elektronické formě (soubory doc, docx, rtf) prostřednictvím emailu studium@fves.eu. Předkládané manuskripty jsou předmětem vstupního schvalování předsedou redakční rady. Předseda redakční rady může předkládaný manuskript odmítnout z několika důvodů:

 • manuskript není originálem;
 • zaměření manuskriptu je mimo cíle a zaměření IJPAMED;
 • v manuskriptu se nachází významné nedostatky;
 • manuskript není adekvátně připraven (např. nízká kvalita písemného projevu, nízká kvalita organizace článku, nevhodný či ilegální obsah).

Všechny manuskripty, které byly akceptovány předsedou redakční rady, jsou dále čteny a hodnoceny dvěma anonymními recenzenty v rámci tzv. "double blind" recenzního procesu. Recenzenti poskytují komentáře a doporučení vztahující se k publikování manuskriptu. Předseda redakční rady a redakční rada jsou odpovědni za konečné rozhodnutí o přijetí či odmítnutí manuskriptu. Před definitivním schválením manuskriptu k publikování mohou být vyžadovány jeho úpravy. Výsledky recenzního procesu jsou sděleny autorům prostřednictvím emailu.

    

Recenzní řízení


i

Zde uvedené zásady recenzního řízení jsou aplikovány časopisem International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED). Všechny příspěvky jsou do redakce časopisu IJPAMED zasílány v elektronické formě (doc, docx, rtf)e-mailem.

Příspěvek

je nejprve hodnocen editorem časopisu. K recenzi jsou předávány pouze takové články, které splňují podmínky redakce. Hodnocení je zaměřeno na splnění následujících kritérií:

 • Je téma a charakter příspěvku v souladu se zaměřením časopisu?
 • Je styl a použitý jazyk příspěvku přijatelný?
 • Splňuje formální úprava příspěvku požadavky šablony časopisu?
 • Je seznam použité literatury a zdrojů informací aktuální?
 • Jsou seznam použité literatury a citace v souladu s Harvardským citačním stylem?

Editor

má právo odmítnout příspěvek, který nesplňuje výše uvedená kritéria. Příspěvky hodnoceny jako zajímavé pro čtenáře, jsou zaslány k recenzím, obvykle dvěma nebo třem recenzentům, někdy také více, pokud je vhodné oslovit odborníka na určitou oblast (například statistiku). Recenze je nedílnou součástí vědeckého diskurzu. Od recenzentů se očekává identifikace nedostatků, návrh zlepšení a posouzení aktuálnosti příspěvku. Příspěvek je zaslán recenzentům bez jména autora, afilace a tzv. acknowledgement. Recenzní posudky jsou vypracovány na recenzním formuláři.

Kvalitní recenzeby měla odpovídat na následující otázky:

 • Kdo bude mít zájem o problematiku řešenou v příspěvku a proč?
 • Jaké jsou hlavní tvrzení příspěvku a jak jsou významné?
 • Jak se příspěvek odlišuje od ostatních ve stejném oboru?
 • Jsou tvrzení uvedená v příspěvku dosud nevyslovená? Pokud tomu tak není, které publikované příspěvky toto řeší?
 • Existují další výzkumy či práce, které by posílily význam článku do budoucna?
 • Jak moc by další dopracování příspěvek zkvalitnilo?
 • Jsou tvrzení vhodně diskutovány v kontextu předchozí literatury?

Pro editory je velmi nápomocné, pokud recenzenti poukáží na některé z následujících bodů:

 • Je příspěvek napsán jasně?
 • Pokud není, jak by mohl být více přiblížen nebo zpřístupněn nespecializovaným čtenářům?
 • Byla skutečně brána na zřetel související literatura?
 • Poskytl příspěvek dostatečné metodické doporučení, které by mohlo být využito?

Na základě doporučení recenzentů učiní následně editoři rozhodnutí, a to:

 • Přijmout s nebo bez redakčních revizí.
 • Požádat autory o revizi jejich příspěvku a zapracování požadavků recenzentů před konečným rozhodnutím o publikování.
 • Odmítnout, ale s uvedením doporučení, že výrazné přepracování by mohlo vést k přehodnocení recenzního řízení.
 • Přímé odmítnutí obvykle z důvodu vědeckého zájmu, nedostatku novosti, nedostatečného koncepčního postupu nebo zásadních technických a/nebo interpretačních nedostatků.

Pokud je to možné, negativní recenzní posudky by měly autorovi předložit hlavní nedostatky příspěvku tak, aby odmítnutí autoři pochopili podstatu pro takové rozhodnutí v širším smyslu, a také co je nutné udělat pro zlepšení příspěvku pro to, aby mohl být kdekoliv publikován. Editoři neodesílají přepracované články zpět recenzentům, pokud autoři nevynaložili snahu o reakci na recenzní posudky. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí příspěvku je učiněno na základě nejméně dvou nezávislých recenzentů. Pouze kvalifikované osoby vyhodnocují a činí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí příspěvku.

Příspěvky, které splňují všechna, jsou odeslány Ediční radě pro schválení k publikování. Konečné rozhodnutí o publikování článků provádí šéfredaktor na základě stanoviska Redakční rady.

Členové redakce IJPAMED považují předložený příspěvek a veškerou komunikaci s autory a recenzenty za důvěrnou. Také autoři by měli považovat komunikaci s časopisem za důvěrnou; korespondence s časopisem, recenzní posudky a další důvěrný obsah nesmí být zveřejňován na webových stránkách nebo jinak publikován bez souhlasu editorů do doby, kdy bude rozhodnuto o zveřejnění či nezveřejnění příspěvku.