Studijní obor: Správa a ekonomika v oblasti realit – makléř a obchodník s realitami

Studijní obor: Správa a ekonomika v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Správa a ekonomika v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami" je určen všem absolventům bakalářských studijních programů stejného či příbuzného zaměření, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a dosáhnout magisterského stupně vzdělání v ekonomicko-správním oboru se zaměřením na problematiku realit. Hlavním cílem studijního oboru je vychovávat řídící a odborné pracovníky v oblasti realit, s hlavním důrazem na řídící a odborné činnosti makléřů a obchodníků s realitami.

Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů specializačních. Předměty společného základu studují všichni studující bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky, které jsou důležité pro výkon činností řídícího pracovníka v oblasti realit - znalosti a dovednosti v oblasti zakládání, řízení a zániku podniku, v oblasti strategického managementu, krizového managementu, personálního managementu, managementu kvality, finančního managementu, v oblasti právního kompendia řídícího pracovníka, v oblasti komunikace a sociálních interakcí, v oblasti veřejných politik a projektového managementu. Pozornost je rovněž věnována mezinárodním souvislostem. Během kurzů jsou probírány pokročilejší teoreticko-metodologické přístupy s významným průmětem do problematiky realit.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů volitelných. Tyto předměty si studující volí podle svého odborného zájmu a zaměřují se zejména na dílčí oblasti problematiky managementu realitního podniku.

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost uplatnění na odborných, specializovaných a řídících pozicích v podnicích, a to primárně v rámci pozic makléře a obchodníka s realitami. Absolventi ovšem nachází své uplatnění také v organizacích veřejného a neziskového sektoru (např. obecní úřady, krajské úřady, územní a ústřední orgány státní správy, rozvojové agentury a další), které se specializují na oblast realit a nemovitých věcí. Zároveň je absolvent studijního oboru vybaven znalostmi a dovednostmi potřebnými pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti v oblasti realit a nemovitých věcí.


Studijní obor je realizován v partnerství se společností RE/MAX.