Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Magisterský studijní obor

Správa a ekonomika

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Správa a ekonomika" je určen všem absolventům bakalářských studijních programů stejného či příbuzného zaměření, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a dosáhnout magisterského stupně vzdělání v ekonomicko-správních oborech. Hlavním cílem studijního oboru je vychovávat řídící pracovníky ekonomicko-správní oblasti.

Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů volitelných. Předměty společného základu studují všichni studující bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky, které jsou důležité pro výkon ekonomicko-správních činností na řídících pozicích ve veřejném i soukromém sektoru - znalosti a dovednosti v oblasti zakládání, řízení a zániku podniku, v oblasti strategického managementu, krizového managementu, personálního managementu, managementu kvality, finančního managementu, v oblasti právního kompendia řídícího pracovníka, v oblasti komunikace a sociálních interakcí, v oblasti veřejných politik a projektového managementu. Pozornost je rovněž věnována mezinárodním souvislostem. Během kurzů jsou probírány pokročilejší teoreticko-metodologické přístupy s významným průmětem do veřejnosprávní a podnikové praxe.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů volitelných. Tyto předměty si studující volí podle svého odborného zájmu a zaměřují se na dvě hlavní oblasti:

  • oblast veřejnosprávní (např. řízení a kontrola veřejných institucí, veřejné finance, územní státní správa a samospráva, řízení lidských zdrojů, strategické řízení a další),
  • oblast podnikohospodářská (např. řízení a kontrola podniků, podnikové finance a bankovnictví, řízení lidských zdrojů, strategické řízení a další).

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost širokého uplatnění na odborných, specializovaných a řídících pozicích v organizacích veřejného, neziskového i soukromého sektoru, jako jsou:

  • orgány veřejné správy a územního rozvoje (např. obecní úřady, krajské úřady, územní a ústřední orgány státní správy, rozvojové agentury a další),
  • neziskové organizace působící v různých oblastech zájmu (např. vzdělávání, sociální oblast, kultura a další),
  • podniky bez ohledu na svou velikost.

Zároveň je absolvent studijního oboru vybaven znalostmi a dovednostmi potřebnými pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

Ke stažení


DETAILY STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Jazyk výuky: český/anglický
  • Forma studia: prezenční i kombinovaná forma
  • Standardní délka studia: 2 roky, tj. 4 semestry
  • Co musíte splnit: předepsané požadavky všech předmětů, odborná praxe, zpracování a úspěšná obhajoba diplomové práce a závěrečné zkoušky
  • Poplatky: magisterské studium je zpoplatněno částkou 24 500 Kč/semestr.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Do magisterského studia je možné zaslat přihlášku do 23. prosince 2023.

Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu či v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.