Cookie Consent by Free Privacy Policy website

OSOBNOSTI

na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti působí zejména tyto osobnosti,
které se podílejí jak na vedení fakulty, tak na pedagogické i výzkumné činnosti.


prof. dr hab. Grzegorz Górski, Ph.D.

V roce 1985 promoval Grzegorz Górski na Právnické a správní fakultě Univerzity Nicolause Copernica. V roce 1988 získal titul doktora práv a v roce 1996 byl habilitován na Právnické fakultě Univerzity ve Varšavě. Od roku 1988 do roku 1992 pracoval na Ústavu dějin historie polské akademie věd v Pomořansku. V roce 1994 se stal přednášejícím na Katolické univerzitě v Lublinu. V roce 1997 se stal vedoucím Katedry dějin práva a státu na Fakultě kánonu a světského práva Katolické univerzity v Lublinu. V roce 1998 se stal profesorem na této univerzitě. Mimo tuto univerzitu také působil na dalších vysokých školách v Polsku i zahraničí. V letech 2004 - 2007 byl rektorem vysoké školy ve Varšavě - Collegium Varsoviense, a od roku 2006 do roku 2008 ředitelem Ústavu Organizace a řízení v průmyslu ORGMASZ ve Varšavě. Stal se také partnerem v advokátní kanceláři a předsedou dozorčí rady polských bezpečnostních tiskáren.
V roce 1981 se stal viceprezidentem univerzitní rady nezávislého studentského sdružení na univerzitě Nicolause Kopernika. Byl členem v akademickém senátu této vysoké školy. V roce 1987 se stal členem představenstva Křesťansko-demokratického klubu a poté hlavním radou Křesťansko-demokratické labouristické strany. Od prosince 1990 do prosince 1991 byl poradcem premiéra Jana Krzysztofa Bieleckiho, a od prosince 1991 do června 1992 zastával funkcí státního tajemníka na úřadu vlády. Od roku 1995 do roku 1998 byl členem Nejvyšší rady polského rekonstrukčního hnutí. V letech 2006 až 2014 byl členem rady města Toruń. Mezi léty 2011 a 2014 působil ve funkci člena státního tribunálu Polské republiky.Dr. Joanna Górska - Szymczak, Ph.D. LLM

Pro-Rektorka Vysoké školy Jagiellońské v Toruni

Dr. Joanna Górska - Szymczak, Ph.D. LLM je absolventkou právních studií na prestižní univerzitě v Oxfordu ve Velké Británii. Již během svých studií se věnovala problematice práva obchodních korporací a mezinárodnímu právu. Tyto praktické zkušenosti dále rozvíjí v akademickém sektoru, kde se publikační a přednáškovou činností profiluje do oblasti mezinárodního práva a managementu institucí. Je veřejně činná a aktivně působí v neziskovém sektoru. Je garantem Konfuciovi třídy, kterou zaštituje Univerzita Hubei z provincie Wuhan, Čína. V současné době zastává pozici Pro-Rektorky Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.


Bc. Jan Vrba, MBA, DBA

Asistent děkana, projektový vedoucí

Vystudoval management neziskových organizací, jeho závěrečná práce byla oceněna jako jedna ze tří nejlepších prací na fakultě. Mapuje neziskové organizace a pomoc potřebným v oblasti Jihovýchodní Asie, zaměřuje se na sociální systémy Asie. Mluví anglicky a japonsky. Na fakultě se zaměřuje zejména na české a mezinárodní akademické a neakademické projekty, podporu, překlady, přípravu dokumentů, interní a externí komunikaci a další aspekty chodu fakulty.

Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA

Děkan fakulty, předseda Akademické rady

Oldřich Hájek v letech 1999 – 2004 vystudoval Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, studijní program zaměřený do oblasti Geografie, ve specializaci na sociální a regionální rozvoj. Během studií působil pět let na své alma mater jako pomocná vědecká síla v sekci Kartografie a topografie.
První profesní zkušenosti (2002 – 2004) získal jako ekonomický redaktor pro Českou informační agenturu, kdy zájmovou oblastí bylo reportování hospodářských výsledků významných průmyslových podniků Moravskoslezska. V tomto období (2003 – 2005) se začal věnovat problematice strategického plánování v regionálním rozvoji, kde ve spolupráci se společností Media Content realizoval první strategické dokumenty rozvoje obcí v Moravskoslezském kraji, jako hlavní projektový manažer realizačního týmu.
V roce 2004 nastoupil do pozice asistenta na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zájem o prohloubení profesních dovedností znamenal nástup na pozici vedoucího Oddělení koncepcí a analýz Odboru strategického rozvoje Zlínského kraje (2007 – 2010). V této vedoucí pozici byl odpovědný za komplexní strategické plánování Zlínského kraje, jak v rovině obecné, tak v rovině tematických koncepcí. Během svého působení na Zlínském kraji neopustil akademické prostředí a v rámci dílčího úvazku i nadále předával nabyté zkušenosti dalším generacím studentů.
Od roku 2010 se zcela vrátil do akademického prostředí, kdy zastával pozici ředitele Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na FaME UTB. Pod jeho vedením nastal dynamický rozvoj Ústavu Fakulty, kdy byly publikovány desítky odborných článků a několik monografií. S týmem spolupracovníků realizoval řadu odborných projektů a Ústav také získal významné vědecké projekty typu GAČR či TAČR.
V roce 2015 byl zvolen děkanem Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vzhledem k zjištění poměrně značné rigidity a omezeným možnostem řízení Fakulty působil v této pozici pouze krátce a přešel i s významnou částí svého týmu do soukromého sektoru.
V roce 2016 založil společnost Akademie managementu a ekonomiky, která se v roce 2017 transformovala na Fakultu veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni a je již od svého začátku velmi úspěšnou institucí nabízející terciární vzdělávání a další profesní, rekvalifikační a manažerské programy.
Mezi léty 2016 a 2018 působil na Úřadu vlády České republiky, kdy se věnoval problematice evropské integrace. Od roku 2017 rovněž působí na Vysoké škole NEWTON College, kde řídí realizaci projektu TAČR a je odpovědný za další celouniverzitní vědecké aktivity.
Během let rozšířil svou kvalifikaci o rigorózní studium na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (RNDr., 2007) a dále tamtéž doktorské studium Environmentální geografie (Ph.D., 2008). V roce 2013 se habilitoval (doc.) na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze v programu Hospodářská politika a správa, oboru Regionální a sociální rozvoj. Vzdělání si dále doplnil rigorózním studiem na Fakultě sociálních věd Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě (PhDr., 2015) a manažerským programem na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni (MBA, 2017).
Nedílnou součástí profesního života docenta Hájka je širší problematika v oblasti nemovitostí a realitního trhu, a to již od vysokoškolských studií. Studiem magisterského studijního programu Sociální geografie a regionální rozvoj získal základní teoretické informace, týkající se otázek spojených s urbanismem, městským plánování, dopravní infrastrukturou a obslužností a zejména rozvojem měst. Během studií na Přírodovědecké fakultě působil zde jako pomocná vědecká síla, a to se zaměřením na kartografii a geodezii. Během pěti let asistoval u řady rozmanitých projektů od mapování brownfields na Ostravsku, tak zaměřování, vytyčování, rozdělávání, či zcelování pozemků pro zadavatele jak z veřejného, tak komerčního sektoru. V roce 2002 získal ocenění za ročníkovou práci „Výšková mapa Ostravy“, která měla jako mj. jeden ze závěrů identifikaci vhodných ploch pro další rozvoj.
Neutuchající zájem o problematiku nemovitostí vedl garanta oboru rekvalifikace k dalšímu vzdělávání, kdy v roce 2013 absolvoval Vysokou školu realitní, institut Franka Dysona v Brně. Možnosti vlastního ocenění nemovitosti řadou metod dále obohatilo pohled garanta na nemovitosti všech typů v různých regionech a místech. Od tohoto okamžiku nepřetržitě garantuje tuto vázanou živnost pro právnické osoby, které ve své činnosti posuzovací aktivity realizují.
Od roku 2016 je jednatelem právnických osob, které jsou aktivní na realitním trhu a zaměřují se ve své činnosti také na revitalizaci a následný pronájem objektů a komerčních nemovitostí. Do roku 2021 bylo realizováno několik přímých úspěšných realitních projektů a řada dalších v rámci konzultační činnosti pro právnické osoby. V roce 2018 zahájil v Olomouci studium první ročník studentů rekvalifikačního programu „Oceňování nemovitostí“. Tento dvouletý akreditovaný rekvalifikační studijní program Oldřich Hájek garantuje do současnosti. Během celého studia je kladen vysoký důraz na odborné a lektorské zkušenosti přednášejících lektorů. Nezbytností jsou precizně vypracované vzorové posudky studentů, které vychází z reálných nemovitostí a projektů. Kvalita studijního programu je reflektována stálým zájmem studentů i v současnosti.
H index (WoS): 4, H index (Scopus): 5. Autor či spoluautor více než 150ti vědeckých statí, pod jeho vedením bylo úspěšně realizováno více než 40 projektů různého zaměření.
Během svého profesního života získal bohaté kontakty v celém středoevropském prostoru, hovoří anglicky, německy, polsky a čínsky.
Ve volném čase aktivně včelaří a věnuje se problematice digitálních kryptoměn.


doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., MSc.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor jaderná chemie, ve kterém následně složil státní rigorózní zkoušku. Na téže fakultě absolvoval postgraduální studium v magisterském oboru ekologie a ochrana prostředí, které zakončil druhou státní závěrečnou zkouškou. V roce 2012 obhájil na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava disertační práci na téma „Spolehlivost lidského činitele v prevenci závažných havárií“. V letech 2004 až 2012 pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze; od roku 2006 zde zastával funkci vedoucího oddělení prevence rizik a ergonomie a od roku 2007 byl členem správní rady ústavu. V letech 2012 až 2015 pracoval ve společnosti VÚJE Česká republika na pozici inženýr-specialista pro QMS, BOZP a ergonomii. Od roku 2014 pracuje ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví v Praze, kde zastává funkci ředitele ústavu.

Jako vysokoškolský pedagog působí od roku 2008, kdy postupně hostoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a na Vysoké škole Karla Engliše v Brně. Od roku 2014 přednáší na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. V roce 2019 se habilitoval na Technické univerzity v Košicích, kde byl jmenován docentem v oboru bezpečnost technických systémů. Je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik (BOZP) a v požární ochraně, a dále kvalifikačních certifikátů Manager bezpečnosti práce a Lektor dalšího vzdělávání. V roce 2013 byl předsedou Městského soudu v Praze jmenován soudním znalcem v oboru bezpečnost práce se zvláštní specializací pro prevenci rizik, ergonomii, řídicí centra a lidský a organizační faktor.

Je autorem nebo spoluautorem 14 monografií, 59 článků v konferenčních sbornících, 48 původních vědeckých prací vydaných v domácích časopisech a 7 původních vědeckých prací vydaných v zahraničních v časopisech.

V rámci výzkumné činnosti se doposud podílel na řešení 23 výzkumných projektů financovaných ze státního rozpočtu České republiky a z evropských fondů. Je členem expertních hodnotících komisí pro programy OMEGA a ÉTA Technologické agentury ČR.

Ing. Jana Novosáková, PhD., MBA

Proděkanka pro studium, Vedoucí katedry veřejné správy a územního rozvoje

Ing. Jana Novosáková, PhD., MBA se ve svém výzkumu věnuje problematice lokalizačních faktorů firem a institucí v území. Dále se specializuje na problematiku veřejných zakázek a další otázky související s evropskou integrací. Na fakultě je odpovědná za řízení Katedry veřejné správy a územního rozvoje a je proděkanem pro studijní záležitosti fakulty.


PhDr. Ing. Blanka Vytrhlíková, MBA

Vedoucí studijního oddělení

Blanka Vytrhlíková během své profesní praxe působila v řadě institucí na pozici hlavní projektové manažerky a finanční manažerky. Její specializací je orientace v problematice Strukturálních a investičních fondů Evropské unie, ekonomiky a rozpočtování. Na fakultě je odpovědná za komunikaci se studenty a studentský informační systém.


Ing. Radovan Kunc

Koordinátor programů dalšího vzdělávání

Ing. Radovan Kunc, vystudoval Mendelovu Univerzitu v Brně, působil na manažerských a HR pozicích v obchodních firmách a neziskových organizacích. V současnosti působí jako ředitel společnosti pro rozvoj a vzdělávání v oblasti psychosociálních dovedností s akcentem na rozvoj specifických vzdělávacích potřeb a podpory znevýhodněných osob na trhu práce. Organizuje a vede licenční sportovní kurzy a vzdělávací programy v tuzemsku i v zahraničí. Má zkušenosti s realizací assessment a development center v rámci rozvojových programů i výběrových řízení.

Mgr. Markéta Dušková

Manažerka vzdělávacích programů Olomouc

Vysokoškolské pedagogické vzdělání získala na MU v Brně a následně se zabývala projekty environmentální povahy v pozicích projektového managementu ve státních institucích Ministerstva zemědělství ČR. Bohaté zkušenosti projektové manažerky nabyla rovněž v rámci samostatných projektů v oblasti systémového vzdělávání v ČR a SR a problematiky trhu práce na regionálních úrovních. Na fakultě má na starosti marketing a realizaci programů následného vzdělávání.


Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., MBA

Proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., MBA se specializuje na oblast vzdělávacích politik, lokalizačních faktorů firem a institucí v území a je expertem na problematiku Evropské unie. Na fakultě zastává funkci proděkana pro vědu a výzkum a je odpovědný za publikační strategii fakulty a přípravu vědeckých projektů.

Ing. Pavel Herot, Ph.D.

Expert v oblasti výzkumu médií s mezinárodními zkušenostmi, 20 let praxe v analýzách a managementu výzkumné společnosti Media Tenor. Vedoucí řady výzkumných projektů nejen pro korporátní klientelu se starostí o vlastní mediální obraz ale také pro mediální sféru sledující vlastní obsahovou skladbu, vyváženost a objektivitu ve zpravodajství. Držitel certifikátů o mimořádných studijních výsledcích v programech Ogilvy Institute – marketing a PR pro profesionály nebo Media Evaluation and Measurement, Amec College, Londýn, Spojené království. Autor řady publikací na téma média a komunikace, či mediálních obrazů regionů a zemí. Z velké části publika ce věnoval Ostravsku a jeho mediálnímu obrazu, a to včetně své dizertační práce.


Mgr. Bc. Radim F. Holeček

Mgr. Bc. Radim F. Holeček je uznávaným odborníkem na vzdělávání dospělých a na vzdělávání cizinců. Vystudoval učitelství pro střední školy obor Německý jazyk a literatura – Historie (Mgr.), Obchodní ruštinu (Bc.), v současné době zakončuje Ph.D. na Lvovské státní univerzitě (Ukrajina) v oboru Politologie a mezinárodní vztahy. Po zkušenosti s výukou na řadě středních škol zakotvil jako odborný asistent na PF UJEP v Ústí nad Labem (katedra germanistiky, centrum jazykové přípravy), 5 let vedl Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP. V letech 2013-17 byl poslancem PS Parlamentu České republiky. V současné době zakládá katedru Slavistiky PF UJEP. Publikační činnost zasahuje oblasti: židovská problematika, ruskojazyčné mafie, parlamentarismus.

Ing. Daniela Spiesová, Ph.D.

Ing. Daniela Spiesová, Ph.D. má bohaté pracovní zkušenosti z akademického i firemního sektoru. Ve firemní sféře se věnuje problematice digitální ekonomiky, implementacím modelů smart city v České republice a managementu procesů. V akademické sféře působila na řadě vysokých škol a univerzit, kdy získala bohaté pedagogické zkušenosti v ekonomické oblasti, se specializací na Mikroekonomii a Makroekonomii. Doktorské studium Ph.D. absolvovala na Českém vysokém učení technickém v oboru Řízení a ekonomika provozu.


Doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. je specialistou v oblasti geografických informačních systému, informatiky a systémového inženýrství, ve kterém se habilitoval na Provozně ekonomické fakultě Univerzity Pardubice.

Ve své praxi se věnuje strategickému plánování a prostorovému rozhodování. Na fakultě se zabývá kvalitativními parametry disertačních prací, zejména v programu MBA. 

Ing. Barbora Sekaninová

Absolventka VŠB-TU Ostrava v oboru Ekonomika a finance sbírala zkušenosti zejména v soukromém sektoru od vícestupňových účetních pozic jak v soustavě jednoduchého, tak podvojného účetnictví, specializované Business Analyst pro korporátní klientelu až po finanční controlling. Pracovala na samostatných accounting projektech automatizace účetních postupů, absolvovala pedagogické minimum v rámci celoživotního vzdělávání na VŠB Ostrava a stala se úspěšnou a vyhledávanou lektorkou kurzů účetnictví a daňové evidence.

JUDr. Mgr. Ing. et Ing. Richard Blatný, FINS., MBA, LL.M., Ph.D.

Po gymnáziu s rozšířenou výukou elektrotechniky a výroby (1983) absolvoval ČVUT FEL (Ing., 1989), Karlovu univerzitu, obor historie a filosofie (Mgr., 1994), v roce 1996 obdržel prestižní certifikát FINS. za své výsledky v oboru napoleonské historie (1985-1996) od Mezinárodní napoleonské společnosti se sídlem v Montreale. Poté absolvoval VŠE (Ing., 2005), Institut na oceňování majetku (IOM) – nemovitosti (2007) při VŠE, složil druhou maturitu na stavební průmyslovce v oboru pozemní stavitelství (2011), získal certifikát mediátora od Asociace mediátorů ČR (2015), poté absolvoval práva (Mgr., 2017), v letech 2018-19 získal teoretický základ z oboru oceňování podniků na Katedře oceňování podniků při VŠE v Praze, v roce 2019 získal certifikát MBA a začal externě přednášet na vysoké škole. V roce 2020 získal certifikát LL.M., na Ústavu soudního inženýrství při VUT Brno získal certifikát k oceňování věcí movitých (2020), na Právnické fakultě UK v Praze obhájil dizertační práci (Ph.D., 2021), složil zde i zkoušku rigorózní (JUDr., 2022). Společně s panem děkanem Doc. RNDr. PhDr. Oldřichem Hájkem, MBA, Ph.D., napsal skripta k oceňování nemovitého majetku. Je autorem zatím 6 knížek (1995-2022) a 350 článků (1991-2022). Hraje šachy (I. výkonnostní třída v roce 1990, ELO 2087, dnes objektivně patrně více), sbírá známky, rád cestuje přírodou a odpočívá s rodinou. Je otcem tří dětí. V roce 2021 oslavil 50 let nepřetržité školní docházky.

V roce 1998 přeplaval kanál La Manche jako 1. suchozemec a 7. plavec historie stylem prsa, v letech 2000-2009 absolvoval plavecké non-stop maratóny ve Vltavě na 40-92 km v časech 15:12 – 29:03 hod, v roce 2001 založil Klub Ledních Medvědů, který dodnes vede jako předseda. Dne 21.1. 2000 uplaval 1900 m za 57 minut ve Vltavě o teplotě 1,5°C při teplotě vzduchu minus 2°C, je držitelem možná světového otužileckého rekordu z 21.1.2006, kdy po předchozí cca 10hodinové námaze při organizování závodů otužilců v 5. ročníku „Lednová Vltava“ vydržel ve Vltavě o teplotě vody a vzduchu 3°C 65,5 minuty. Dne 18.12. 2011 doběhl s klubovým kolegou Karlem Paulem z Prahy-Braníka na Zbraslav, při teplotě vzduchu -8°C a teplotě vody 5,5°C doplavali zpět, vzdálenost 5,6 km uplavali za 2:30 hod. O dálkovém plavání a otužování absolvoval více než 300 besed po celé republice.


Ing. Róbert Scholaster, MBA

Proděkan pro spolupráci s praxí, autorizovaná osoba pro ocěňování nemovitostí a programy v oblasti realit

Ing. Róbert Scholaster, MBA se dlouhodobě věnuje problematice řízení a managementu společností. Má bohaté zkušenosti v oblasti realitního trhu v tuzemsku i zahraničí. Je autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj v oboru Obchodník s nemovitostmi. Na fakultě se věnuje rozvoji spolupráce fakulty s širokou praxí.


Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA

Garant programů MBA

Michal Pohludka, tvůrce úspěšného facebookového blogu „Život korporátního vedoucího“, influencer a inspirátor, je autorem českého knižního bestselleru „Jak zvládnout práci manažera“. Převážná část jeho profesní kariéry byla spjata s globální společností Bio-Rad Laboratories, ve které zastával různé manažerské pozice v zemích střední a východní Evropy. Jeho hlavní náplní bylo řízení operativy a obchodu společnosti a zavádění strategických změn. Vzděláním je biochemik, doktorát v oboru molekulární patologie získal na 1. Lékařské fakultě UK v Praze. Zároveň je držitelem titulu MBA pro oblast řízení obchodu. V současné době se věnuje vědecké a pedagogické činnosti v oblasti managementu a ekonomie, zaroveň řídí svou konzultační společnost ZKV Career, s.r.o.


Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA

Vedoucí katedry managementu a marketingu

Ing. Milan Škarka, Ph.D. MBA získal doktorské vzdělání v oboru "Management a ekonomika" a profesní manažerské vzdělání Liverpool John Moores Univerzity. Během své praxe získal profesní zkušenosti v komerčním sektoru v rámci manažerských pozic, kdy byl odpovědný zejména za strategické řízení rozvoje firem v bankovním sektoru.

Ing. Miloš Valenta, PhD., MBA

Ing. Miloš Valenta, PhD. získal akademické vzdělání v oboru hospodářská úprava lesa, přitom pracoval a pracuje jako odborný lesní hospodář. Při své praxi se také zabývá ekologickým chovem včel zejména v lesních oblastech, a řídí včelařský velkoobchod a maloobchod ve firmě Včelařství Slovácko. Na fakultě působí v rámci studijního oboru: Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny.


Ing. Petr Blažek

Ing. Petr Blažek se od roku 2006 zabývá projekcí pozemních staveb, posudkové a inženýrské činnosti. V rámci své praxe působil jako vysokoškolský pedagog na Fakultě stavební v Brně, kde se zabýval výukou pozemního stavitelství, vedením studentů v rámci bakalářských prací a hodnocením oponentských posudků na závěrečné práce studentů Fakulty stavební. Zabýval se zde také vývojem softwarových systému v oblasti stavebnictví a architektury spolu s jejich lektorováním. Roku 2015 se stal autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. S myšlenkou zpracovávat komplexně dokumentace ve všech stupních založil v Opavě svou vlastní projekční a architektonickou kancelář. Jeho projekční kancelář zpracovává návrhy vizualizací, projekty rodinných domů i průmyslových staveb. Dále se zabývá také revitalizacemi bytových domů, energetickým poradenstvím či navrhování v nízkoenergetickém standardu. V současné době se dále věnuje školení a výuce softwaru ArchiCAD, spolupracuje s jinými projekčními kancelářemi a ateliéry. Na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti se věnuje pedagogické činnosti v oblasti Pozemního stavitelství ve studijních programech zaměřených do oblasti Oceňování majetku.

Mgr. Pavel Krchňák, MRICS

Mgr. Krchňák Pavel je zkušeným profesionálem a specialistou v oblasti mezinárodního oceňování komerčních nemovitostí a rozsáhlých nemovitostních portfolií. Během své více než desetileté praxe získal zkušenosti s analýzou a výzkumem primárních realitních segmentů ve střední Evropě, kdy se také aktivně účastnil rozvoje výzkumných asociací působící na trhu komerčních nemovitostí (Prague Reseach Forum, Industrial Reseach forum, atp.).
V mezinárodních konzultantských společnostech DTZ a Cushman & Wakefield v Praze a v Londýně, byl zodpovědný za oceňování nejhodnotnějších investičních nemovitostí v České republice a CEE. Manažerské dovednosti rozvíjel při koordinaci oceňování největších nemovitostních portfolií v Evropě – například portfolio CPI PG (3 mld. EUR). Má rozsáhlé zkušenosti i s komplexním oceňováním největších českých bytových portfolií, skladově průmyslových areálů, či nákupních center (např. Heimstaden, CTP, Unibail-Rodamco...).
V posledních letech pracuje jako seniorní interní supervizor v rakouské finanční skupině Oberbank AG. Zde je zodpovědný za oceňování komerčních nemovitostí, metodické vedení a lektorskou činnost externích odhadců či interních zaměstnanců. Je aktivním zástupcem v České Bankovní Asociaci a členem výboru odborníků realitního fondu. Úspěšně absolvoval Masarykovu Univerzitu v Brně a Institut oceňování VŠE v Praze. Je certifikovaným odhadcem nemovitostí dle českých standardů a členem Královského institutu certifikovaných znalců RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors).


Mgr. Renata Vinklárková, MBA

Magistra Renata Vinklárková, MBA má bohaté zkušenosti jak z vrcholné administrativy, tak bankovnictví. První profesní zkušenosti získala v podniku zahraničního obchodu JZD Slušovice, kdy byla odpovědná za ekonomickou agendu. Poté působila na dalších pozicích a od roku 2000 je činná v akademickém prostředí. Od roku 2017 je na Fakultě v pozici Vedoucí studijního oddělení a má na starosti komplexní studijní agendy v souladu s udělenými akreditacemi.

Ing. Roman Slavík, Ph.D.

Ing. Roman Slavík, Ph.D. získal akademické vzdělání v oboru inženýrství ochrany životního prostředí. Ve své praxi se zaměřuje na oblast ekologického chovu včel, zpracování včelích produktů a jejich marketing. Organizuje vzdělávací kurzy, konference a výměnné pobyty pro tuzemské i zahraniční studenty, a chovatele včel. Na fakultě působí v rámci studijního oboru: Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny.


Ing. Jakub Marek, MSc.

V roce 2008 úspěšně zakončil magisterské studium na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V letech 2008-2012 pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., kde působil jako výzkumný pracovník. V letech 2013-2018 pracoval na Úřadě městské části Praha 5 na pozici metodika BOZP a ergonomie pro oblast školství. Od roku 2014 je zaměstnán také ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., kde od roku 2019 zastává funkci zástupce ředitele.

V minulosti hostoval jako externí vysokoškolský pedagog na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a na Vysoké škole Karla Engliše v Brně. Od roku 2018 se zapojuje také do výuky na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, kde aktuálně studuje v doktorském programu Civilní nouzová připravenost. Je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik (BOZP), v požární ochraně (PO), k výkonu koordinátora BOZP na staveništi a dále kvalifikačních certifikátů Lektor dalšího vzdělávání a Specialista v ergonomii. V roce 2018 byl jmenován soudním znalcem v oboru bezpečnost práce se zvláštní specializací pro bezpečnost práce ve školství, zabezpečení školských objektů, areálů a sportovišť, aplikovaná ergonomie. Od roku 2018 byl Ministerstvem práce a sociálních věcí schválen k výkonu funkce odborného garanta pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP.

Je autorem nebo spoluautorem 6 odborných monografií, více jak 20 článků v konferenčních sbornících a více jak 10 původních vědeckých prací vydaných v domácích časopisech nebo vědeckých prací vydaných v zahraničních v časopisech. V rámci výzkumné činnosti se doposud podílel na řešení více jak 10 výzkumných projektů financovaných ze státního rozpočtu České republiky a z evropských fondů.

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

V roce 2006 ukončil magisterské studium na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni v oboru právo a právní věda, ve kterém v roce 2014 složil státní rigorózní zkoušku. V roce 2018 absolvoval studium ve Veřejnosprávním vzdělávacím institutu, o.p.s. ve vzdělávacím oboru veřejnoprávní činnost a získal profesní titul LL.M. V roce 2020 ukončil studium na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni v oboru Bezpečnost a ochrana obyvatelstva a získal titul MBA. V letech 1990 až 2007 pracoval v oblasti řízení a organizování železniční dopravy, od roku 2008 působí na pozici vedoucí oddělení BOZP v centrále Odborového sdružení železničářů.

Od roku 2015 zastává pozici viceprezidenta Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR v Brně a od roku 2014 zastává funkci předsedy správní rady Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví v Praze. V roce 2013 byl předsedou Krajského soudu v Plzni jmenován soudním znalcem v oboru bezpečnost práce se specializací bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Je členem znaleckého kolegia a vedoucím kolegia pro legislativní činnost a normotvorbu Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví. Je předsedou odborné zkušební komise pro výkon zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik. Zastává pozici člena Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro BOZP. Je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik (BOZP), odborné způsobilosti v požární ochraně, držitelem certifikátů Auditor systému managementu BOZP, držitelem osvědčení o profesním vzdělání Lektor dalšího vzdělávání a Manažer BOZP.

Je autorem mnoha odborných příspěvků v konferenčních sbornících, odborných časopisech a podílel se na řadě výzkumných projektů. Je členem hodnotitelů – oponentů návrhů projektů Technologické agentury ČR.


BA, Thi Ngoc Quynh Huynh, MBA

Konzultantka vzdělávání pro Asii.

Vystudovala Western Sydney University v Austrálii, specializuje se na anglický jazyk, vzdělávání a lingvisitku. Během své kariéry prošla řadou pozic v nadnárodních vzdělávacích institucích a systémech. V současné době reprezentuje fakultu ve Vietnamu a Asii, je zodpovědná za konzultace a poskytování informací o akademických a manažerských programech našim mezinárodním studentům v Asii.


i

INFORMACE:
O dalších konkrétních akademických pracovnících naleznete vždy u daného oboru a semestru.