Cookie Consent by Free Privacy Policy website

OSOBNOSTI

na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti působí zejména tyto osobnosti,
které se podílejí jak na vedení fakulty, tak na pedagogické i výzkumné činnosti.


prof. dr hab. Grzegorz Górski, Ph.D.

V roce 1985 promoval Grzegorz Górski na Právnické a správní fakultě Univerzity Nicolause Copernica. V roce 1988 získal titul doktora práv a v roce 1996 byl habilitován na Právnické fakultě Univerzity ve Varšavě. Od roku 1988 do roku 1992 pracoval na Ústavu dějin historie polské akademie věd v Pomořansku. V roce 1994 se stal přednášejícím na Katolické univerzitě v Lublinu. V roce 1997 se stal vedoucím Katedry dějin práva a státu na Fakultě kánonu a světského práva Katolické univerzity v Lublinu. V roce 1998 se stal profesorem na této univerzitě. Mimo tuto univerzitu také působil na dalších vysokých školách v Polsku i zahraničí. V letech 2004 - 2007 byl rektorem vysoké školy ve Varšavě - Collegium Varsoviense, a od roku 2006 do roku 2008 ředitelem Ústavu Organizace a řízení v průmyslu ORGMASZ ve Varšavě. Stal se také partnerem v advokátní kanceláři a předsedou dozorčí rady polských bezpečnostních tiskáren.
V roce 1981 se stal viceprezidentem univerzitní rady nezávislého studentského sdružení na univerzitě Nicolause Kopernika. Byl členem v akademickém senátu této vysoké školy. V roce 1987 se stal členem představenstva Křesťansko-demokratického klubu a poté hlavním radou Křesťansko-demokratické labouristické strany. Od prosince 1990 do prosince 1991 byl poradcem premiéra Jana Krzysztofa Bieleckiho, a od prosince 1991 do června 1992 zastával funkcí státního tajemníka na úřadu vlády. Od roku 1995 do roku 1998 byl členem Nejvyšší rady polského rekonstrukčního hnutí. V letech 2006 až 2014 byl členem rady města Toruń. Mezi léty 2011 a 2014 působil ve funkci člena státního tribunálu Polské republiky.Dr. Joanna Górska - Szymczak, Ph.D. LLM

Pro-Rektorka Vysoké školy Jagiellońské v Toruni

Dr. Joanna Górska - Szymczak, Ph.D. LLM je absolventkou právních studií na prestižní univerzitě v Oxfordu ve Velké Británii. Již během svých studií se věnovala problematice práva obchodních korporací a mezinárodnímu právu. Tyto praktické zkušenosti dále rozvíjí v akademickém sektoru, kde se publikační a přednáškovou činností profiluje do oblasti mezinárodního práva a managementu institucí. Je veřejně činná a aktivně působí v neziskovém sektoru. Je garantem Konfuciovi třídy, kterou zaštituje Univerzita Hubei z provincie Wuhan, Čína. V současné době zastává pozici Pro-Rektorky Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.Ing. Miloš Valenta, PhD., MBA

Ing. Miloš Valenta, PhD. získal akademické vzdělání v oboru hospodářská úprava lesa, přitom pracoval a pracuje jako odborný lesní hospodář. Při své praxi se také zabývá ekologickým chovem včel zejména v lesních oblastech, a řídí včelařský velkoobchod a maloobchod ve firmě Včelařství Slovácko. Na fakultě působí v rámci studijního oboru: Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny.Dr. Jan Vrba, MBA, MSc, DBA

Executive Assistant to the Dean and Project Manager

Dr. Jan Vrba holds a Doctorate in Human Resources Management from the USA-based American International University, specializing in Academic Staff Quality. Beyond HR, economics, and management, Dr. Vrba dedicates himself to non-profit organizations and social issues in the Southeast Asia Region. Fluent in Czech, Slovak, English, and Japanese, he also focuses on international academic and non-academic projects, support, translations, documentation preparation, communication, and other faculty daily operations.

Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA

Ekonom, včelař, děkan FVES

Oldřich Hájek v letech 1999 – 2004 vystudoval Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, studijní program zaměřený do oblasti Geografie, ve specializaci na sociální a regionální rozvoj. Během studií působil pět let na své alma mater jako pomocná vědecká síla v sekci Kartografie a topografie.
První profesní zkušenosti (2002 – 2004) získal jako ekonomický redaktor pro Českou informační agenturu, kdy zájmovou oblastí bylo reportování hospodářských výsledků významných průmyslových podniků Moravskoslezska. V tomto období (2003 – 2005) se začal věnovat problematice strategického plánování v regionálním rozvoji, kde ve spolupráci se společností Media Content realizoval první strategické dokumenty rozvoje obcí v Moravskoslezském kraji, jako hlavní projektový manažer realizačního týmu. V roce 2004 nastoupil do pozice asistenta na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zájem o prohloubení profesních dovedností znamenal nástup na pozici vedoucího Oddělení koncepcí a analýz Odboru strategického rozvoje Zlínského kraje (2007 – 2010). V této vedoucí pozici byl odpovědný za komplexní strategické plánování Zlínského kraje, jak v rovině obecné, tak v rovině tematických koncepcí. Během svého působení na Zlínském kraji neopustil akademické prostředí a v rámci dílčího úvazku i nadále předával nabyté zkušenosti dalším studentům.
Od roku 2010 se zcela vrátil do akademického prostředí, kdy zastával pozici ředitele Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na FaME UTB. Pod jeho vedením nastal dynamický rozvoj Ústavu Fakulty, kdy byly publikovány desítky odborných článků a několik monografií. S týmem spolupracovníků realizoval řadu odborných projektů a Ústav také získal významné vědecké projekty typu GAČR či TAČR.
V roce 2015 byl zvolen děkanem Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Další kroky byly směřovány do soukromého sektoru, kdy se zcela začal věnovat podnikání v oblasti strategického rozvoje regionů. S ohledem na poptávku odborníků z praxe po dalším vzdělávání v roce 2016 založil společnost Akademie managementu a ekonomiky, která se v roce 2017 transformovala na Fakultu veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni a je již od svého začátku velmi úspěšnou institucí, nabízející terciární vzdělávání a další profesní, rekvalifikační a manažerské programy.
Mezi léty 2016 a 2018 působil na Úřadu vlády České republiky, kdy se věnoval problematice evropské integrace. Od roku 2017 rovněž působí na Vysoké škole NEWTON College, kde řídí realizaci projektu TAČR a je odpovědný za další celouniverzitní vědecké aktivity.
Během let rozšířil svou kvalifikaci o rigorózní studium na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (RNDr., 2007) a dále tamtéž doktorské studium Environmentální geografie (Ph.D., 2008). V roce 2013 se habilitoval (doc.) na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze v programu Hospodářská politika a správa, oboru Regionální a sociální rozvoj. Vzdělání si dále doplnil rigorózním studiem na Fakultě sociálních věd Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě (PhDr., 2015) a manažerským programem na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni (MBA, 2017).
Nedílnou součástí profesního života docenta Hájka je širší problematika v oblasti nemovitostí a realitního trhu, a to již od vysokoškolských studií. Studiem magisterského studijního programu Sociální geografie a regionální rozvoj získal základní teoretické informace, týkající se otázek spojených s urbanismem, městským plánování, dopravní infrastrukturou a obslužností a zejména rozvojem měst. Během studií na Přírodovědecké fakultě působil zde jako pomocná vědecká síla, a to se zaměřením na kartografii a geodezii. Během pěti let asistoval u řady rozmanitých projektů od mapování brownfields na Ostravsku, tak zaměřování, vytyčování, rozdělávání, či zcelování pozemků pro zadavatele jak z veřejného, tak komerčního sektoru. V roce 2002 získal ocenění za ročníkovou práci „Výšková mapa Ostravy“, která měla jako mj. jeden ze závěrů identifikaci vhodných ploch pro další rozvoj.
Neutuchající zájem o problematiku nemovitostí vedl garanta oboru rekvalifikace k dalšímu vzdělávání, kdy v roce 2013 absolvoval Vysokou školu realitní, institut Franka Dysona v Brně. Možnosti vlastního ocenění nemovitosti řadou metod dále obohatilo pohled garanta na nemovitosti všech typů v různých regionech a místech. Od tohoto okamžiku nepřetržitě garantuje tuto vázanou živnost pro právnické osoby, které ve své činnosti posuzovací aktivity realizují.
Od roku 2016 je jednatelem právnických osob, které jsou aktivní na realitním trhu a zaměřují se ve své činnosti také na revitalizaci a následný pronájem objektů a komerčních nemovitostí. Do roku 2021 bylo realizováno několik přímých úspěšných realitních projektů a řada dalších v rámci konzultační činnosti pro právnické osoby. V roce 2018 zahájil v Olomouci studium první ročník studentů rekvalifikačního programu „Oceňování nemovitostí“. Tento dvouletý akreditovaný rekvalifikační studijní program Oldřich Hájek garantuje do současnosti. Během celého studia je kladen vysoký důraz na odborné a lektorské zkušenosti přednášejících lektorů. Nezbytností jsou precizně vypracované vzorové posudky studentů, které vychází z reálných nemovitostí a projektů. Kvalita studijního programu je reflektována stálým zájmem studentů i v současnosti. Během všech těchto aktivit neopustil akademické prostředí a nyní v pozici docenta působí na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, Institut managementu. Zde se věnuje výuce předmětu Malé a střední podnikání a Řízení rizik, což jsou témata, ve kterých má doc. Hájek bohatou profesní praxi.
H index (WoS): 4, H index (Scopus): 5. Autor či spoluautor více než 150ti vědeckých statí, pod jeho vedením bylo úspěšně realizováno více než 40 projektů různého zaměření. Během svého profesního života získal bohaté kontakty v celém středoevropském prostoru. Ve volném čase aktivně včelaří a věnuje se problematice digitálních kryptoměn.


doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., MSc.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor jaderná chemie, ve kterém následně složil státní rigorózní zkoušku. Na téže fakultě absolvoval postgraduální studium v magisterském oboru ekologie a ochrana prostředí, které zakončil druhou státní závěrečnou zkouškou. V roce 2012 obhájil na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava disertační práci na téma „Spolehlivost lidského činitele v prevenci závažných havárií“. V letech 2004 až 2012 pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze; od roku 2006 zde zastával funkci vedoucího oddělení prevence rizik a ergonomie a od roku 2007 byl členem správní rady ústavu. V letech 2012 až 2015 pracoval ve společnosti VÚJE Česká republika na pozici inženýr-specialista pro QMS, BOZP a ergonomii. Od roku 2014 pracuje ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví v Praze, kde zastává funkci ředitele ústavu.

Jako vysokoškolský pedagog působí od roku 2008, kdy postupně hostoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a na Vysoké škole Karla Engliše v Brně. Od roku 2014 přednáší na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. V roce 2019 se habilitoval na Technické univerzity v Košicích, kde byl jmenován docentem v oboru bezpečnost technických systémů. Je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik (BOZP) a v požární ochraně, a dále kvalifikačních certifikátů Manager bezpečnosti práce a Lektor dalšího vzdělávání. V roce 2013 byl předsedou Městského soudu v Praze jmenován soudním znalcem v oboru bezpečnost práce se zvláštní specializací pro prevenci rizik, ergonomii, řídicí centra a lidský a organizační faktor.

Je autorem nebo spoluautorem 14 monografií, 59 článků v konferenčních sbornících, 48 původních vědeckých prací vydaných v domácích časopisech a 7 původních vědeckých prací vydaných v zahraničních v časopisech.

V rámci výzkumné činnosti se doposud podílel na řešení 23 výzkumných projektů financovaných ze státního rozpočtu České republiky a z evropských fondů. Je členem expertních hodnotících komisí pro programy OMEGA a ÉTA Technologické agentury ČR.

Ing. Jana Novosáková, PhD., MBA

Proděkanka pro studium, Vedoucí katedry veřejné správy a územního rozvoje

Ing. Jana Novosáková, PhD., MBA se ve svém výzkumu věnuje problematice lokalizačních faktorů firem a institucí v území. Dále se specializuje na problematiku veřejných zakázek a další otázky související s evropskou integrací. Na fakultě je odpovědná za řízení Katedry veřejné správy a územního rozvoje a je proděkanem pro studijní záležitosti fakulty.


PhDr. Ing. Blanka Vytrhlíková, MBA

Vedoucí studijního oddělení

Blanka Vytrhlíková během své profesní praxe působila v řadě institucí na pozici hlavní projektové manažerky a finanční manažerky. Její specializací je orientace v problematice Strukturálních a investičních fondů Evropské unie, ekonomiky a rozpočtování. Na fakultě je odpovědná za komunikaci se studenty a studentský informační systém.


Ing. Radovan Kunc

Koordinátor programů dalšího vzdělávání

Ing. Radovan Kunc, vystudoval Mendelovu Univerzitu v Brně, působil na manažerských a HR pozicích v obchodních firmách a neziskových organizacích. V současnosti působí jako ředitel společnosti pro rozvoj a vzdělávání v oblasti psychosociálních dovedností s akcentem na rozvoj specifických vzdělávacích potřeb a podpory znevýhodněných osob na trhu práce. Organizuje a vede licenční sportovní kurzy a vzdělávací programy v tuzemsku i v zahraničí. Má zkušenosti s realizací assessment a development center v rámci rozvojových programů i výběrových řízení.

Mgr. Markéta Dušková

Manažerka vzdělávacích programů Olomouc

Vysokoškolské pedagogické vzdělání získala na MU v Brně a následně se zabývala projekty environmentální povahy v pozicích projektového managementu ve státních institucích Ministerstva zemědělství ČR. Bohaté zkušenosti projektové manažerky nabyla rovněž v rámci samostatných projektů v oblasti systémového vzdělávání v ČR a SR a problematiky trhu práce na regionálních úrovních. Na fakultě má na starosti marketing a realizaci programů následného vzdělávání.


Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., MBA

Proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., MBA se specializuje na oblast vzdělávacích politik, lokalizačních faktorů firem a institucí v území a je expertem na problematiku Evropské unie. Na fakultě zastává funkci proděkana pro vědu a výzkum a je odpovědný za publikační strategii fakulty a přípravu vědeckých projektů.

Ing. Pavel Herot, Ph.D.

Expert v oblasti výzkumu médií s mezinárodními zkušenostmi, 20 let praxe v analýzách a managementu výzkumné společnosti Media Tenor. Vedoucí řady výzkumných projektů nejen pro korporátní klientelu se starostí o vlastní mediální obraz ale také pro mediální sféru sledující vlastní obsahovou skladbu, vyváženost a objektivitu ve zpravodajství. Držitel certifikátů o mimořádných studijních výsledcích v programech Ogilvy Institute – marketing a PR pro profesionály nebo Media Evaluation and Measurement, Amec College, Londýn, Spojené království. Autor řady publikací na téma média a komunikace, či mediálních obrazů regionů a zemí. Z velké části publika ce věnoval Ostravsku a jeho mediálnímu obrazu, a to včetně své dizertační práce.


PhDr. Mgr. Radim Holeček, MBA

je uznávaným odborníkem na vzdělávání dospělých a na vzdělávání cizinců. Vystudoval učitelství pro střední školy obor Německý jazyk a literatura – Historie (Mgr.), Obchodní ruštinu (Bc.), obor Správa a ekonomie (Mgr.). Rigorózní práci (PhDr.) obhájil na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě (Slovensko), obor Politické vědy. Po zkušenosti s výukou na řadě středních škol zakotvil jako odborný asistent na PF UJEP v Ústí nad Labem (katedra germanistiky, centrum jazykové přípravy), 5 let vedl Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP. V letech 2013-17 byl poslancem PS Parlamentu České republiky. Od té doby je asistentem, poradcem vrcholných politiků (PSP ČR, Senát ČR, Europarlament). Publikační činnost zasahuje oblasti: lobbismus, parlamentarismus, židovská problematika, ruskojazyčné mafie.

Ing. Daniela Spiesová, Ph.D.

Ing. Daniela Spiesová, Ph.D. má bohaté pracovní zkušenosti z akademického i firemního sektoru. Ve firemní sféře se věnuje problematice digitální ekonomiky, implementacím modelů smart city v České republice a managementu procesů. V akademické sféře působila na řadě vysokých škol a univerzit, kdy získala bohaté pedagogické zkušenosti v ekonomické oblasti, se specializací na Mikroekonomii a Makroekonomii. Doktorské studium Ph.D. absolvovala na Českém vysokém učení technickém v oboru Řízení a ekonomika provozu.


Doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. je specialistou v oblasti geografických informačních systému, informatiky a systémového inženýrství, ve kterém se habilitoval na Provozně ekonomické fakultě Univerzity Pardubice.

Ve své praxi se věnuje strategickému plánování a prostorovému rozhodování. Na fakultě se zabývá kvalitativními parametry disertačních prací, zejména v programu MBA. 

Ing. Barbora Sekaninová

Absolventka VŠB-TU Ostrava v oboru Ekonomika a finance sbírala zkušenosti zejména v soukromém sektoru od vícestupňových účetních pozic jak v soustavě jednoduchého, tak podvojného účetnictví, specializované Business Analyst pro korporátní klientelu až po finanční controlling. Pracovala na samostatných accounting projektech automatizace účetních postupů, absolvovala pedagogické minimum v rámci celoživotního vzdělávání na VŠB Ostrava a stala se úspěšnou a vyhledávanou lektorkou kurzů účetnictví a daňové evidence.

JUDr. Mgr. Ing. et Ing. Richard Blatný, FINS., MBA, MSc, LL.M., Ph.D.

Po gymnáziu s rozšířenou výukou elektrotechniky a výroby (1983) absolvoval ČVUT FEL (Ing., 1989), Karlovu univerzitu, obor historie a filosofie (Mgr., 1994), v roce 1996 obdržel prestižní certifikát FINS. za své výsledky v oboru napoleonské historie (1985-1996) od Mezinárodní napoleonské společnosti se sídlem v Montreale. Poté absolvoval VŠE (Ing., 2005), Institut na oceňování majetku (IOM) – nemovitosti (2007) při VŠE, složil druhou maturitu na stavební průmyslovce v oboru pozemní stavitelství (2011), získal certifikát mediátora od Asociace mediátorů ČR (2015), poté absolvoval práva (Mgr., 2017), v letech 2018-19 získal teoretický základ z oboru oceňování podniků na Katedře oceňování podniků při VŠE v Praze, v roce 2019 získal certifikát MBA a začal externě přednášet na vysoké škole. V roce 2020 získal certifikát LL.M., na Ústavu soudního inženýrství při VUT Brno získal certifikát k oceňování věcí movitých (2020), na Právnické fakultě UK v Praze obhájil dizertační práci (Ph.D., 2021), složil zde i zkoušku rigorózní (JUDr., 2022). V průběhu roku 2023 obhájil disertaci na téma problematiky stanovení ceny obvyklé, resp. tržní hodnoty (MSc., 2023). Společně s panem děkanem Doc. RNDr. PhDr. Oldřichem Hájkem, MBA, Ph.D., napsal skripta k oceňování nemovitého majetku. Je autorem zatím 6 knížek (1995-2022) a 350 článků (1991-2022). Hraje šachy (I. výkonnostní třída v roce 1990, ELO 2087, dnes objektivně patrně více), sbírá známky, rád cestuje přírodou a odpočívá s rodinou. Je otcem tří dětí. V roce 2021 oslavil 50 let nepřetržité školní docházky.

V roce 1998 přeplaval kanál La Manche jako 1. suchozemec a 7. plavec historie stylem prsa, v letech 2000-2009 absolvoval plavecké non-stop maratóny ve Vltavě na 40-92 km v časech 15:12 – 29:03 hod, v roce 2001 založil Klub Ledních Medvědů, který dodnes vede jako předseda. Dne 21.1. 2000 uplaval 1900 m za 57 minut ve Vltavě o teplotě 1,5°C při teplotě vzduchu minus 2°C, je držitelem možná světového otužileckého rekordu z 21.1.2006, kdy po předchozí cca 10hodinové námaze při organizování závodů otužilců v 5. ročníku „Lednová Vltava“ vydržel ve Vltavě o teplotě vody a vzduchu 3°C 65,5 minuty. Dne 18.12. 2011 doběhl s klubovým kolegou Karlem Paulem z Prahy-Braníka na Zbraslav, při teplotě vzduchu -8°C a teplotě vody 5,5°C doplavali zpět, vzdálenost 5,6 km uplavali za 2:30 hod. O dálkovém plavání a otužování absolvoval více než 300 besed po celé republice.


Ing. Róbert Scholaster, MBA

Proděkan pro spolupráci s praxí, autorizovaná osoba pro ocěňování nemovitostí a programy v oblasti realit

Ing. Róbert Scholaster, MBA se dlouhodobě věnuje problematice řízení a managementu společností. Má bohaté zkušenosti v oblasti realitního trhu v tuzemsku i zahraničí. Je autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj v oboru Obchodník s nemovitostmi. Na fakultě se věnuje rozvoji spolupráce fakulty s širokou praxí.


Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA

Garant programů MBA

Michal Pohludka, tvůrce úspěšného facebookového blogu „Život korporátního vedoucího“, influencer a inspirátor, je autorem českého knižního bestselleru „Jak zvládnout práci manažera“. Převážná část jeho profesní kariéry byla spjata s globální společností Bio-Rad Laboratories, ve které zastával různé manažerské pozice v zemích střední a východní Evropy. Jeho hlavní náplní bylo řízení operativy a obchodu společnosti a zavádění strategických změn. Vzděláním je biochemik, doktorát v oboru molekulární patologie získal na 1. Lékařské fakultě UK v Praze. Zároveň je držitelem titulu MBA pro oblast řízení obchodu. V současné době se věnuje vědecké a pedagogické činnosti v oblasti managementu a ekonomie, zaroveň řídí svou konzultační společnost ZKV Career, s.r.o.


Ing. Petr Blažek

Ing. Petr Blažek se od roku 2006 zabývá projekcí pozemních staveb, posudkové a inženýrské činnosti. V rámci své praxe působil jako vysokoškolský pedagog na Fakultě stavební v Brně, kde se zabýval výukou pozemního stavitelství, vedením studentů v rámci bakalářských prací a hodnocením oponentských posudků na závěrečné práce studentů Fakulty stavební. Zabýval se zde také vývojem softwarových systému v oblasti stavebnictví a architektury spolu s jejich lektorováním. Roku 2015 se stal autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. S myšlenkou zpracovávat komplexně dokumentace ve všech stupních založil v Opavě svou vlastní projekční a architektonickou kancelář. Jeho projekční kancelář zpracovává návrhy vizualizací, projekty rodinných domů i průmyslových staveb. Dále se zabývá také revitalizacemi bytových domů, energetickým poradenstvím či navrhování v nízkoenergetickém standardu. V současné době se dále věnuje školení a výuce softwaru ArchiCAD, spolupracuje s jinými projekčními kancelářemi a ateliéry. Na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti se věnuje pedagogické činnosti v oblasti Pozemního stavitelství ve studijních programech zaměřených do oblasti Oceňování majetku.

Mgr. Pavel Krchňák, MRICS

Mgr. Krchňák Pavel je zkušeným profesionálem a specialistou v oblasti mezinárodního oceňování komerčních nemovitostí a rozsáhlých nemovitostních portfolií. Během své více než desetileté praxe získal zkušenosti s analýzou a výzkumem primárních realitních segmentů ve střední Evropě, kdy se také aktivně účastnil rozvoje výzkumných asociací působící na trhu komerčních nemovitostí (Prague Reseach Forum, Industrial Reseach forum, atp.).
V mezinárodních konzultantských společnostech DTZ a Cushman & Wakefield v Praze a v Londýně, byl zodpovědný za oceňování nejhodnotnějších investičních nemovitostí v České republice a CEE. Manažerské dovednosti rozvíjel při koordinaci oceňování největších nemovitostních portfolií v Evropě – například portfolio CPI PG (3 mld. EUR). Má rozsáhlé zkušenosti i s komplexním oceňováním největších českých bytových portfolií, skladově průmyslových areálů, či nákupních center (např. Heimstaden, CTP, Unibail-Rodamco...).
V posledních letech pracuje jako seniorní interní supervizor v rakouské finanční skupině Oberbank AG. Zde je zodpovědný za oceňování komerčních nemovitostí, metodické vedení a lektorskou činnost externích odhadců či interních zaměstnanců. Je aktivním zástupcem v České Bankovní Asociaci a členem výboru odborníků realitního fondu. Úspěšně absolvoval Masarykovu Univerzitu v Brně a Institut oceňování VŠE v Praze. Je certifikovaným odhadcem nemovitostí dle českých standardů a členem Královského institutu certifikovaných znalců RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors).


Mgr. Renata Vinklárková, MBA

Magistra Renata Vinklárková, MBA má bohaté zkušenosti jak z vrcholné administrativy, tak bankovnictví. První profesní zkušenosti získala v podniku zahraničního obchodu JZD Slušovice, kdy byla odpovědná za ekonomickou agendu. Poté působila na dalších pozicích a od roku 2000 je činná v akademickém prostředí. Od roku 2017 je na Fakultě v pozici Vedoucí studijního oddělení a má na starosti komplexní studijní agendy v souladu s udělenými akreditacemi.

Ing. Roman Slavík, Ph.D.

Ing. Roman Slavík, Ph.D. získal akademické vzdělání v oboru inženýrství ochrany životního prostředí. Ve své praxi se zaměřuje na oblast ekologického chovu včel, zpracování včelích produktů a jejich marketing. Organizuje vzdělávací kurzy, konference a výměnné pobyty pro tuzemské i zahraniční studenty, a chovatele včel. Na fakultě působí v rámci studijního oboru: Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny.


Ing. Jakub Marek, MSc.

V roce 2008 úspěšně zakončil magisterské studium na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V letech 2008-2012 pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., kde působil jako výzkumný pracovník. V letech 2013-2018 pracoval na Úřadě městské části Praha 5 na pozici metodika BOZP a ergonomie pro oblast školství. Od roku 2014 je zaměstnán také ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., kde od roku 2019 zastává funkci zástupce ředitele.

V minulosti hostoval jako externí vysokoškolský pedagog na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a na Vysoké škole Karla Engliše v Brně. Od roku 2018 se zapojuje také do výuky na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, kde aktuálně studuje v doktorském programu Civilní nouzová připravenost. Je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik (BOZP), v požární ochraně (PO), k výkonu koordinátora BOZP na staveništi a dále kvalifikačních certifikátů Lektor dalšího vzdělávání a Specialista v ergonomii. V roce 2018 byl jmenován soudním znalcem v oboru bezpečnost práce se zvláštní specializací pro bezpečnost práce ve školství, zabezpečení školských objektů, areálů a sportovišť, aplikovaná ergonomie. Od roku 2018 byl Ministerstvem práce a sociálních věcí schválen k výkonu funkce odborného garanta pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP.

Je autorem nebo spoluautorem 6 odborných monografií, více jak 20 článků v konferenčních sbornících a více jak 10 původních vědeckých prací vydaných v domácích časopisech nebo vědeckých prací vydaných v zahraničních v časopisech. V rámci výzkumné činnosti se doposud podílel na řešení více jak 10 výzkumných projektů financovaných ze státního rozpočtu České republiky a z evropských fondů.

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

V roce 2006 ukončil magisterské studium na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni v oboru právo a právní věda, ve kterém v roce 2014 složil státní rigorózní zkoušku. V roce 2018 absolvoval studium ve Veřejnosprávním vzdělávacím institutu, o.p.s. ve vzdělávacím oboru veřejnoprávní činnost a získal profesní titul LL.M. V roce 2020 ukončil studium na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni v oboru Bezpečnost a ochrana obyvatelstva a získal titul MBA. V letech 1990 až 2007 pracoval v oblasti řízení a organizování železniční dopravy, od roku 2008 působí na pozici vedoucí oddělení BOZP v centrále Odborového sdružení železničářů.

Od roku 2015 zastává pozici viceprezidenta Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR v Brně a od roku 2014 zastává funkci předsedy správní rady Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví v Praze. V roce 2013 byl předsedou Krajského soudu v Plzni jmenován soudním znalcem v oboru bezpečnost práce se specializací bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Je členem znaleckého kolegia a vedoucím kolegia pro legislativní činnost a normotvorbu Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví. Je předsedou odborné zkušební komise pro výkon zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik. Zastává pozici člena Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro BOZP. Je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik (BOZP), odborné způsobilosti v požární ochraně, držitelem certifikátů Auditor systému managementu BOZP, držitelem osvědčení o profesním vzdělání Lektor dalšího vzdělávání a Manažer BOZP.

Je autorem mnoha odborných příspěvků v konferenčních sbornících, odborných časopisech a podílel se na řadě výzkumných projektů. Je členem hodnotitelů – oponentů návrhů projektů Technologické agentury ČR.


Mgr. BSc. Huynh Thi Ngoc Quynh, MBA, DBA

Quynh is an accomplished educational facilitator specializing in English language instruction, soft skill training, and education management. With an MBA Degree from Western Sydney University, a Master of Administration in Education, and advanced qualifications including an Ed.D. and DBA Diploma from Akademia Jagiellońska w Toruniu, she possesses expertise in academic and managerial programs. With extensive experience in various educational institutions, Quynh proudly serves as an Education Consultant and Academic Assistant for our Faculty, providing international students with valuable information and academic materials to support their educational journeys.

Peter Schlecht, LL.M.

Přednáší na maltské a německé univerzitě v programech MBA (Master of Business Administration), MSc. (Master of Science), B.Sc. (Bachelor of Science), B.A. (Bachelor of Arts) se zaměřením na účetnictví, finance. Svou akademickou kariéru zahájil v roce 2018 jako odborný asistent na Vysoké škole aplikovaných věd v Niederrheinu v Německu. Specializoval se na oblast mezinárodního daňového práva. Je výkonným ředitelem společnosti GrandEdu. GrandEdu je soukromý poskytovatel vzdělávání, který spolu s Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni nabízí studijní programy v německém jazyce.


Prof. Dr. Redzuan Sofian DBA, D.Ed, MBA, B.Eng, Dr.h.c.

Holds a Bachelors Degree in Chemical Engineering from Northwestern University in the USA, an MBA from Birmingham University in the UK, a Doctorate in Business Administration (DBA) from the United States of America, and Professional Doctorate in Education from the European Union. He was also awarded an Honorary Doctorate in Management in the EU. 33 years working experience in Management, Operations, Business Development, R&D, Biotechnology, Petrochemicals, Oil and Gas, IT, Entrepreneur Development, Risk Mgmt, Water Mgmt, Investments and Project Management in private & government sectors. Editorial Board member of 10 International Peer Reviewed Journals, and Member of more than 15 International Associations/ Organizations spanning from the United States, United Kingdom, Hong Kong, Australia and Canada.

Dr. Tobias Oberdieck, LL.M.

Během doktorského studia pracoval jako odborný asistent na katedře ekonomie na Vysoké škole aplikovaných věd v Niederrheinu (Hochschule Niederrhein) a vedl různé výukové kurzy v oblasti ekonomie, účetnictví a daňového práva. Působí také jako pedagog na renomovaných institucích v evropském vysokoškolském prostoru, včetně Buckinghamshire New University, PPA Pôle Paris Alternance (Grande École Spécialisée), a vyučuje také v přípravném kurzu pro doktory podnikové administrativy (DBA) na Maltě. Specializoval se na pedagogické vědy a podnikovou administrativu. Je výkonným ředitelem společnosti GrandEdu. GrandEdu je soukromý poskytovatel vzdělávání, který spolu s Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni nabízí studijní programy v německém jazyce.


Bc. Petr Šimek, MBA

Vystudoval na Fakultě Stavební Vysoké školy Báňské obor Prostředí staveb se zaměřením na obnovitelné zdroje energie, v roce 2009 působil také na Universidad Polytecnica de Valencia, kde se věnoval studiu se zaměřením na obnovitelné zdroje. V roce 2021 absolvoval MBA na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, se zaměřením na Lidské zdroje. Od roku 2012 působí ve ŠKODA AUTO a.s. kde měl na starosti Management technických změn pro zahraniční závody v Rusku a Indii, v roce 2015 nastoupil na oddělení Lidských zdrojů. Od roku 2020 působí v Pekingu v rámci VW Group China v oblasti Lidských zdrojů, od ledna 2023 na pozici Recruitment Lead CARIAD China. Na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti působí jako ambasador pro Čínskou lidovou republiku. Své akademické vzdělání si v současné době prohlubuje studiem MSc.


i

INFORMACE:
O dalších konkrétních akademických pracovnících naleznete vždy u daného oboru a semestru.