PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Realizátor studia: Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

Kontaktní adresa
(je-li jiná než adresa trvalého bydliště)— NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ —DOKLADY O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ:


Upozornění: velikost příloh dohromady nesmí překročit 20 MB.

vložit více přílohCHCI SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU:

AKREDITOVANÉ KURZYKURZY


REKVALIFIKAČNÍ PROGRAMYPROHLÁŠENÍ

Uchazeč/ka tímto prohlašuje, že všechny údaje jsou pravdivé a že nezamlčel/a žádné závažné skutečnosti. Uchazeč/ka odpovídá za správnost a pravdivost vyplněných údajů. Uchazeč/ka tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v této přihlášce Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen Fakulta). Tento souhlas uchazeč/ka uděluje pro všechny údaje obsažené v této přihlášce, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů spojených se zahájením studia a studiem. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovány výhradně pro účely přijetí uchazeče/uchazečky ke studiu, pro účely kontaktování uchazečů/uchazeček o studium zasíláním elektronických sdělení z důvodů sdělování informací týkajících se přijetí ke studiu a studiu. Sumarizované údaje z této přihlášky ke studiu mohou být použity Fakultou pro statistické údaje, a to pro vnitřní potřebu Fakulty a pro účely povinností uložených Fakultě zákonem o vysokých školách. Fakulta prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Osoby pracující s těmito údaji jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního nebo obdobného poměru.

Souhlasím: