Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny

Studijní obor: Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny" je určen všem studentům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na včelařství a udržitelnou správu krajiny. Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů specializačních.

Předměty společného základu studují všichni studenti bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky věnované základům právních a správních věd, základům ekonomických věd a financí, základům managementu, řízení a marketingu, základům psychologie, sociologie a komunikace, a metodickým základům odborné činnosti. Pozornost je rovněž věnována evropskému kontextu problematiky. Ačkoliv jde o předměty společného základu, je jejich obsah přizpůsoben tak, aby byly teoreticko-metodické poznatky zasazeny v co nejširší míře do problematiky včelařství a udržitelné správy krajiny.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů specializačních. Tyto předměty detailněji rozebírají klíčové oblasti včelařství a udržitelné správy krajiny a umožňují zasadit ekonomicko-správní problematiku do odborného rámce studovaného oboru. Specificky se specializační předměty zaměřují na dvě klíčové oblasti:

  • biologicko-chemických aspektů včelařství a environmentálnímu managementu krajiny,
  • hlavních činností včelařského provozu - včelařské práce, včelařský produkt a jeho prodej, zdraví včel, tvorba projektů v oblasti včelařství.

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost uplatnění na odborných a specializovaných pozicích v oblasti správy (např. referentské pozice, pozice projektového manažera a další) v organizacích veřejného, neziskového i soukromého sektoru, jako jsou:

  • orgány veřejné správy, primárně působící v oblastech zemědělství/včelařství a životního prostředí (např. obecní úřady, krajské úřady, územní a ústřední orgány státní správy a další),
  • veřejné a soukromé subjekty působící v oblasti přípravy projektů, primárně v oblasti včelařství/zemědělství a životního prostředí,
  • podniky, primárně působící v oblasti včelařství/zemědělství a životního prostředí.

V zimním semestru 2017/2018 pro Vás připravujeme tyto odborné přednášky

(říjen - prosinec 2017)

Nemoci a škůdci včely medonosné I.

  • doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., garant studijního oboru

Anotace tématu:

Předmět, zaměřený na oblast "Nemoci a škůdci včely medonosné" si klade za cíl obeznámit posluchače s problematikou zdraví včel. Důraz je věnován infekčním a invazivním chorobám, škůdcům včel a chorobám z okolního prostředí. Studenti budou seznámeni s diagnostickými metodami, terapii a profylaxií. Obsah předmětu se také zaměřuje na oblast vztahů a interakcí mezi včelami a životním prostředím, hlavní v oblastech s intenzivní zemědělskou produkcí, kumulací cizorodých látek, jejich vlivem na zdravotní stav, produkci a reprodukci včel.

Anatomie a morfologie včely medonosné I.

  • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Anotace tématu:

Studenti budou seznámeni se základními vývojovými stádii (od larvy až po včelu), jakožto i s anatomickými znaky včel ve společenstvu. V rámci přednášek budou rovněž vysvětleny fyziologické funkce jednotlivých orgánů u larev a včel. Dále budou studentům vysvětleny fyziologické pochody (biochemické, hospodaření s energií, rozmnožování, exkrece, růst, atd.) v organismu včely a funkce jejích smyslových orgánů, které jí umožňují vnímat vonné látky, feromony, nebo odlišné spektrum světelného záření. V neposlední řadě budou studenti seznámeni s možnostmi komunikace mezi včelami.

Včelí pastva

  • Ing. Miloš Valenta, Ph.D.

Anotace tématu:

Předmět včelí pastva je orientován do oblasti poznání včelařsky významných rostlin, které jsou důležité pro výběr stanoviště a zvolení správného směru chovu včelstev. Studenti budou dále seznámení s pylem, jako významným surovinovým zdrojem pro celou škálu dalších produktů a procesů. Dále se dozví informace o pylodárnosti, nektarii a nektarodárnosti, v návaznosti na jednotlivé typy hospodářských a dalších plodin v souvislosti s průběhem ročního období.

Včelí produkty

  • Ing. Zuzana Juříčková, PhD.

Anotace tématu:

Předmět je zaměřený na jednotlivé známé a méně známé včelí produkty, techniku a technologii jejich zpracování, která je vhodná pro malé a střední včelařské provozy. Další část předmětu je věnována oblasti využití včelích produktů pro potravinářské a apiterapeutické účely. Součástí výuky je seznámení s normami a standardy pro kvalitu a bio kvalitu včelích produktů, jako zásadami hygieny pro zpracování, skladování a prodej těchto produktů.

Včelí výživa, kvalita a pravost včelích produktů

  • RNDr. Katarína Bíliková, PhD.

Anotace tématu:

Předmět zahrnuje charakteristiku včelí potravy (mateří kašičky, medu a pylu) a její význam pro zdravotní výživu včelstev. Akcent je kladen na metody stanovení pravosti medu a mateří kašičky, hodnocení jejich kvality, objasnění léčivých účinků včelích produktů na základě přítomnosti fyziologických látek včelího a florálního původu. Dále je představena charakteristika specifických včelích proteinů a peptidů, jako hlavních faktorů antibiotických a imunostimulačních vlastností včelí potravy a možnosti jejich využití v prevenci a léčbě včelstev proti chorobám, jako i k využití v humánní medicíně, potravinářství a kosmetice.


Studijní obor je realizován ve spolupráci s Českým svazem včelařů, z.s., Krajským koordinačním výborem Zlínského kraje a okresní organizace Zlín.