Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Historie

Vznik Vysoké školy Jagiellońské v Toruni se datuje do roku 2003, kdy si konsorcium akademiků z univerzitního prostředí a praktiků z podnikové sféry vytýčilo za cíl založit novou vysokou školu, využívající moderní principy výuky a řízení. Reagovali tak na sílící poptávku po profesně orientované vysoké škole, nabízející atraktivní a prakticky uplatnitelné vzdělávání. Kvalitně připravené studijní programy se silným personálním zabezpečením umožnily Vysoké škole Jagiellońské získat akreditaci polského Ministerstva školství a vědy k jejich realizaci. Škola tak rovněž získala práva udělovat bakalářské a magisterské tituly vysokoškolského vzdělání. V současnosti působí na Vysoké školy Jagiellońské v Toruni více než 40 akademických pracovníků s akademickými tituly profesor, docent či Ph.D. a řada dalších odborníků z praxe.

Akreditace

Vysoká škola Jagiellońská disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak disponují vysokou profesní uplatnitelností na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou téměř jeden tisíc studentů a počet absolventů školy již téměř dosáhl hodnoty deseti tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Škola dlouhodobě nabízí možnost studia MBA programů.

  • Platnost akreditace bakalářského studijního programu Správa do let 2026/2027
  • Platnost akreditace magisterského studijního programu Správa a ekonomika do let 2026/2027
  • Od roku 2022 akreditace pro udělování vědecké hodnosti Ph.D.
  • Od roku 2022 pro udělování vědecko pedagogické hodnosti docent.
  • 17. nejlepší vysoká škola v Polsku, dle Ministerstva školství a vědy Polské republiky

V roce 2016 Vysoká škola Jagiellońská splnila náročné požadavky vlády Čínské lidové republiky a získala statut Konfuciova institutu. Studia, která nabízí Konfuciúv institut, jsou orientována na poznání čínské kultury, rozvoj mezinárodních vztahů a studium čínského jazyka. Vysoká škola Jagiellońská je partnerem evropského mobilitního programu Erasmus+, kdy jak studenti vysoké školy, tak její akademičtí pracovníci mohou absolvovat krátkodobé i dlouhodobé stáže na řadě partnerských univerzit v evropských zemích a dalších kooperujících státech.

V roce 2022 obdržela Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, po dvouleté evaluaci vysokých škol v Polsku, hodnocení kvality vysoké školy v Polsku, na úrovni B+ a dochází k přejmenování Vysoké školy Jagiellońské v Toruni z Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa na Akademia Jagiellońskia w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych. Česká název – Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, zůstává zachován. Také jsme získali 17. místo v pořadí kvality mezi více než 350 vysokými školami v Polsku. Tím také získala Vysoká škola Jagiellońská akreditační práva pro udělování vědecké hodnosti Ph.D. a vědecko pedagogické hodnosti docent.

ADRESA:

Akademia Jagiellońska w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych
Jagiellonian College in Toruń
ul. Prosta 4/ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń, Polská republika

www.akademiajagiellonska.pl

Název poskytovatele zahraničního vzdělávání

Akademia Jagiellońska w Toruniu
ul. Prosta 4/ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń, Polská republika


MĚSTO TORUŃ

Historie, současnost, informace

Město Toruň a Uherské Hradiště, ač geograficky vzdálené, mají důležité společné pojítko v osobě krále českého Přemysla Otakara II., řečeného král železný a zlatý.

Pruská křížová výprava byla ve 13. století rozsáhlé vojenské tažení do Pobaltí s cílem dobýt, christianizovat a kolonizovat dosud pohanské Prusy, jehož se účastnil český král s podporou evropských států, panovníků, šlechty a zejména Řádu německých rytířů.

V letech 1254–1255 se pruské křížové výpravy zúčastnil také český král Přemysl Otakar II. s úmyslem rozšířit své panství a vliv severovýchodním směrem. bitva mezi pohanskými Prusy a vojsky Přemysla se odehrála v roce 1255 v bitvě u Rudavy. V ní Přemysl Otakar II. rozdrtil poslední zbytky odporu pruského kmene Sembů. Po tomto vítězství nechal založit město Královec (německy Königsberg, tj. dnešní Kaliningrad). Během těchto let měla česká vojska základnu ve městě Toruni, kde také sídlil řád Německých rytířů.

Po návratu z Toruni do českých zemí pokračoval Přemysl Otakar II. v upevňování moci a zakládání královských měst. Město Uherské Hradiště bylo založeno 15. října roku 1257 českým králem Přemyslem Otakarem II.

Polské historické město Toruń patří se svými téměř 250 tisíci obyvateli k největším městům v Kujavsko-pomořanském vojvodství. Toruń, jako přirozené centrum regionu, je sídlem významných subjektů sektoru průmyslu i služeb. Historicky je Toruń centrem vzdělanosti, na jejím území působí řadu vzdělávacích institucí poskytujících širokou studijní nabídku pro všechny věkové generace.

Minulost i současnost města je neodmyslitelně spojena s několika symboly. Prvním symbolem je řeka Visla, jejíž tok určuje velikost i dynamiku vývoje města. Druhým symbolem je Řád německých rytířů, pro které byla Toruń po staletí jejich přirozeným centrem. I dnes je možné ve městě obdivovat jedinečné historické památky, z nichž dýchá historie rytířů kříže. Třetím symbolem je místní rodák Mikuláš Koperník, jehož jméno hrdě nese řada institucí sídlících ve městě. Spojením symbolů je utvářena jedinečně přitažlivá image města, lákající k návštěvě, životu i studiu. Ne náhodou bylo staré toruńské město zapsáno v roce 1997 na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Ve městě Toruni najdeme i nesmazatelnou českou stopu. S Řádem německých rytířů úzce spolupracoval český král Přemysl Otakar II., který se, spolu s dalšími členy české vysoké šlechty, vydal v letech 1254-1255 na výpravu do Litvy. Tato výprava byla úspěšná a krátce po ní byl založen hrad, pojmenovaný na Přemyslovu počest Königsberg (Královec).

Mezi léty 1635-1657 žil v Toruni Pavel Stránský ze Záp, mistr Univerzity Karlovy a autor slavného spisu "Respublica Bohemiae (Český stát)" a nepublikované obrany českého jazyka "Okřik". Do Toruně se uchýlil v době pobělohorské, v roce 1647 se stal profesorem, později visitátorem, Toruńského evangelického gymnázia, a je zde pochován.

Internetové stránky:
www.torun.pl/en