Mzdové účetnictví

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí rekvalifikační kurz „Mzdové účetnictví“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. MSMT-5511/2019-1/73.


Akreditovaný rekvalifikační kurz

Profil absolventa kurzu:

Absolvent je schopen po úspěšném ukončení kurzu samostatně vykonávat komplexní činnost spojenou s agendou vedení mzdového účetnictví v malých, středních i velkých podnicích. Absolvent je vybaven potřebnými teoreticko-praktickými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi ke zvládnutí problematiky mzdového účetnictví pro výkon této činnost.

Absolvent se orientuje v platné legislativě týkající se mzdového účetnictví a má komplexní znalost náležitostí a obsahu účetních a dalších dokladů, mzdové účetní dokumentace a vedení mzdového účetnictví. Absolvent je schopen samostatně účtovat o veškerých účetních případech souvisejících se mzdovou agendou, popsat základní mzdové účetní případy a operace, se kterými se může běžně setkávat v praxi. Absolvent se orientuje v problematice účtové osnovy a účetních tříd.

Veškeré uvedené znalosti, dovednosti a kompetence budou ověřovány jednak v průběhu výuky lektorem kurzu (např. na základě dotazování a praktického procvičování probírané látky), jednak samotným účastníkem kurzu v rámci vlastní přípravy či prostřednictvím dotazování na jednotlivých výukových soustředěních, a jednak prostřednictvím závěrečné zkoušky.

Další informace:

 • Minimálně požadovaným vzděláním je ukončené středoškolské vzdělání.
 • Studium je realizováno v Olomouci.
 • Organizační forma vzdělávání: celkem 80 hodin.
 • Rekvalifikační kurz je realizován v prezenční formě formou 10 soustředění (sobota 9.00 – 17.00 hod.).
 • Kapacita omezena!

Termíny výuky:

 • 19.10.2019, 02.11.2019, 16.11.2019, 30.11.2019, 14.12.2019
 • 04.01.2020, 11.01.2020, 25.01.2020, 08.02.2020, 22.02.2020

Přehled studijních předmětů:

 • Obecná problematika a význam účetnictví a účetní zásady
 • Úvod do účetnictví a účetní zásady
 • Mzda a odměňování
 • Legislativní rámec mzdové agendy v ČR
 • Daň ze závislé činnosti
 • Zdravotní pojištění
 • Sociální zabezpečení

Závěrečná zkouška:

Závěrečná zkouška je písemná, zahrnující jednak část teoretickou a jednak část praktickou. V teoretické části závěrečné zkoušky student prokazuje znalost teoreticko-metodických východisek vzdělávání, a to prostřednictvím formulace odpovědí na zadané otázky. V praktické části závěrečné zkoušky student řeší konkrétní zadané mzdové účetní úkoly (účtování zadaných operací, sestavování účetních výkazů apod.).

Závěrečná zkouška je písemná, zahrnující jednak část teoretickou a jednak část praktickou. V teoretické části závěrečné zkoušky student prokazuje znalost teoreticko-metodických východisek vzdělávání, a to prostřednictvím formulace odpovědí na zadané otázky. V praktické části závěrečné zkoušky student řeší konkrétní zadané mzdové účetní úkoly (účtování zadaných operací, sestavování účetních výkazů apod.).

Závěrečná zkouška je hodnocena jako úspěšná v případě, že student dosáhne minimálně 70 % správně vypracovaných otázek a úkolů.

Cena kurzu:

Cena rekvalifikačního kurzu je 9.990 Kč.
(vzdělávání je osvobozeno od DPH)

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU


Po vyplnění údajů zasílejte e-mailem na marketa.duskova@fves-olomouc.cz či na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.

Dokumenty