Daňový specialista

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí rekvalifikační kurz „Daňový specialista“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. MSMT-5511/2019-1/73.


Akreditovaný rekvalifikační kurz

Profil absolventa kurzu:

Absolvent je schopen po úspěšném ukončení kurzu samostatně vykonávat komplexní činnost spojenou s daňovou agendou. Absolvent je vybaven potřebnými teoreticko-praktickými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi ke zvládnutí problematiky daní v prostředí České republiky, s potřebnými přesahy do mezinárodní dimenze, pro výkon činnosti daňového specialisty.

Absolvent se orientuje v platné legislativě týkající se daní, chápe obsah jednotlivých právních norem a má komplexní znalost náležitostí a obsahu daňové dokumentace. Absolvent je schopen samostatně řešit veškeré případy týkající se daňové agendy a výpočtu daně, a dále popsat zákonitosti a principy daňového systému České republiky.

Veškeré uvedené znalosti, dovednosti a kompetence budou ověřovány jednak v průběhu výuky lektorem kurzu (např. na základě dotazování a praktického procvičování probírané látky), jednak samotným účastníkem kurzu v rámci vlastní přípravy či prostřednictvím dotazování na jednotlivých výukových soustředěních, a jednak prostřednictvím závěrečné zkoušky.

Další informace:

 • Minimálně požadovaným vzděláním je ukončené středoškolské vzdělání.
 • Studium je realizováno v Olomouci.
 • Organizační forma vzdělávání: celkem 120 hodin.
 • Rekvalifikační kurz je realizován v prezenční formě formou 10 soustředění (neděle 9.00 – 17.00 hod.).
 • Kapacita omezena!

Termíny výuky:

12.1.2020 - 15.3.2020

V případě zájmu je možná výuka na základě domluvy i v pracovních dnech.

Přehled studijních předmětů:

 • Obecná problematika daní, jejich teoretická podstata a význam v ekonomice
 • Daň z příjmů
 • Silniční daň
 • Daň z přidaného hodnoty
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z nabytí nemovitých věcí

Závěrečná zkouška:

Závěrečná zkouška je písemná, zahrnující jednak část teoretickou a jednak část praktickou. V teoretické části závěrečné zkoušky student prokazuje znalost teoreticko-metodických východisek vzdělávání, a to prostřednictvím formulace odpovědí na zadané otázky. V praktické části závěrečné zkoušky student řeší konkrétní zadané úkoly a případové studie.

Závěrečná zkouška probíhá na posledním soustředění v předem stanoveném termínu. Celková délka závěrečné zkoušky jsou čtyři hodiny – dvě hodiny část teoretická, dvě hodiny část praktická.

Závěrečná zkouška je hodnocena jako úspěšná v případě, že student dosáhne minimálně 70 % správně vypracovaných otázek a úkolů.

Cena kurzu:

Cena rekvalifikačního kurzu je 11.990 Kč.
(vzdělávání je osvobozeno od DPH)

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU


Po vyplnění údajů zasílejte emailem na marketa.duskova@fves-olomouc.cz či na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.

Další informace:

Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401

www.fves-olomouc.cz

Dokumenty