Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Účetnictví

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí rekvalifikační kurz „Účetnictví“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. MSMT-26934/2022-3.


Akreditovaný rekvalifikační kurz

Cílová skupina kurzu:

 • Začátečníci
 • Pokročilí, kteří si chtějí osvěžit znalosti účetnictví
 • Zájemci, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci a provozovat vlastní vázanou živnost
 • Podnikatelé, kteří chtějí získat přehled v oboru účetnictví
 • Zájemci, kteří se v rámci své pozice potřebují orientovat v účetnictví
 • Zájemci, kteří v rámci své pozice potřebují spolupracovat s kolegy na účetních pozicích

Profil absolventa kurzu:

Absolvent je schopen po úspěšném ukončení kurzu samostatně vykonávat komplexní činnost spojenou s agendou vedení účetnictví v malých, středních i velkých podnicích. Absolvent je vybaven potřebnými teoreticko-praktickými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi ke zvládnutí problematiky účetnictví pro výkon této činnosti. Absolvent se orientuje ve finačních výkazech a má předpoklad pro pokročilejší studium účetní problematiky a finančního výkaznictví.

Absolvent se orientuje v platné legislativě týkající se účetnictví a má komplexní znalost náležitostí a obsahu účetních a daňových dokladů, účetní dokumentace a vedení účetnictví ve vztahu k Českým účetním standardům. Absolvent je schopen samostatně účtovat o veškerých účetních případech, popsat základní účetní případy a operace, se kterými se může běžně setkávat v účetní praxi. Absolvent se orientuje v problematice účtové osnovy a účetních tříd.

Veškeré uvedené znalosti, dovednosti a kompetence budou ověřovány jednak v průběhu výuky lektorem kurzu (např. na základě dotazování a praktického procvičování probírané látky), jednak samotným účastníkem kurzu v rámci vlastní přípravy či prostřednictvím dotazování na jednotlivých výukových soustředěních, a jednak prostřednictvím závěrečné zkoušky.

Garant kurzu:

Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA

Podmínky vstupu do kurzu:

 • Plnoletost (dosažení 18 let věku)
 • Ukončené středoškolské vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Organizační forma vzdělávání: celkem 120 hodin.
 • Rekvalifikační kurz je realizován v prezenční/online formě formou 10 soustředění.
 • Všechny výukové dny jsou přenášeny živě online.
 • Kapacita omezena!

Aktuální termíny výuky:

 • 25.5.2024, 9:00-17:00 hod, sobota, 10 dní
 • 7.9.2024, 9:00-17:00 hod, sobota, 10 dní
 • 30.11.2024, 9:00-17:00 hod, sobota, 10 dní

V případě dostatečného zájmu je možné stanovit termín a místo výuky dle domluvy. Bližší informace na e-mailu studium@fves-olomouc.cz nebo tel.: 605 106 401

Místo výuky:

 • Studium je realizováno v Olomouci
 • Občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
 • V případě probíhajících vládních opatření se o aktuální formě studia informujte telefonicky nebo e-mailem.
 • Moderní učebny s Wi-Fi připojením a s možností parkování

Dokumenty:

Výhody studia na FVES:

 • kvalita studia garantována Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni
 • kvalifikovaní vyučující se zkušenostmi z vlastní praxe s bohatou školicí zkušeností
 • individuální přístup ke každému studentovi v malých skupinách
 • důraz kladen na pochopení provázanosti a logických vazeb daňového účetnictví
 • praktické účtování dle reálných účetních dokladů
 • dostatečný časový prostor na vysvětlení a procvičování témat
 • pozitivní přístup a atmosféra
 • moderní učebny v multifunkční konferenční budově v dochodné vzdálenosti vlakového nádraží Olomouc
 • možnost parkování v blízkosti výukových prostor
 • občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
 • bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky
 • cenové bonusy při objednávce více kurzů
 • možnost dalšího profesního vzdělávání na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Přehled studijních předmětů:

 • Obecná problematika a význam účetnictví a účetní zásady
 • Majetek a krytí majetku
 • Dlouhodobý majetek včetně daňového hlediska
 • Účtování o zásobách
 • Účtování na finančních účtech
 • Zúčtovací vztahy
 • Účtování o přijatých a uhrazených zálohách
 • Mzdy
 • Kapitálové účty
 • Náklady a výnosy
 • Kurzové rozdíly
 • Účtování časového rozlišení a dohadných položek
 • Výsledek hospodaření
 • Účetní závěrka
 • Orientace v účetních výkazech

DAŇOVÁ EVIDENCE (VOLITELNÝ MODUL):

 • Způsoby zdanění fyzických osob
 • Postupy účtování
 • Zásady vedení daňové evidence
 • Peněžní deník
 • Majetek, jeho oceňování a odpisy
 • Automobil v podnikání u fyzické osoby
 • Mzdy a pojištění
 • Daňová přiznání k dani z příjmů
 • DPH
 • Spolupracující osoba
 • Sociální a zdravotní pojištění OSVČ
 • Účetní uzávěrka

více informací ...

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

Student obdrží k výuce studijní materiály, sbírku příkladů a seznam doporučené literatury.

Závěrečná zkouška:

Závěrečná zkouška je písemná, zahrnující jednak část teoretickou a jednak část praktickou. V teoretické části závěrečné zkoušky student prokazuje znalost teoreticko-metodických východisek vzdělávání, a to prostřednictvím formulace odpovědí na zadané otázky. V praktické části závěrečné zkoušky student řeší konkrétní zadané účetní úkoly (účtování zadaných účetních operací, sestavování účetních výkazů).

Závěrečná zkouška probíhá na posledním soustředění v předem stanoveném termínu. Celková délka závěrečné zkoušky jsou čtyři hodiny – dvě hodiny část teoretická, dvě hodiny část praktická.

Závěrečná zkouška je hodnocena jako úspěšná v případě, že student dosáhne minimálně 70 % správně vypracovaných otázek a úkolů.

Cena kurzu:

Cena rekvalifikačního kurzu je 7.990 Kč.
Cena volitelného modulu “Daňová evidence” je 1.990 Kč.(vzdělávání je osvobozeno od DPH)


Možnost čerpat slevu 5 % na další rekvalifikační kurz z výběru “Mzdové účetnictví” nebo “Daňový specialista”.

Při objednání balíčku 3 kurzů: “Účetnictví”, “Mzdové účetnictví”, “Daňový specialista” lze uplatnit slevu 10% ze školného.

V rámci rekvalifikace je možnost žádat Úřad práce ČR o úhradu školného kurzu.

Výstupní doklad:

Absolvent kurzu získá osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností. Absolvent kurzu si může si na základě osvědčení o rekvalifikaci zažádat o vázanou živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“. Absolvent rekvalifikačního kurzu získá nové příležitosti na pracovním trhu.

MOŽNOST DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Po vyplnění údajů zasílejte e-mailem na marketa.duskova@fves-olomouc.cz či na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty, také můžete využít rychlou online přihlášku.

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401