Oceňování movitých věcí

Zákon o živnostenském podnikání - 455/1991 Sb. Živnostenský zákon, ve znění dalších předpisů, upravuje způsoby získání vázaných živností. Pro živnost „Oceňování movitých věcí“ nabízí Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti akreditovaný rekvalifikační kurz Oceňování movitých věcí akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vedoucí k získání vázané živnosti v tomto oboru.


Akreditovaný kurz

Profil absolventa kurzu:

Akreditovaný kurz MSMT-30941/2023-2 je určen pro současné i budoucí znalce, odhadce a asistenty soudních znalců, pracovníky státní správy, insolvenční správce, likvidátory, daňové poradce - bankovní úvěráře a revizory, a další aktéry profesní sféry.

Absolvent kurzu získává znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou potřebné pro práci v oblasti oceňování movitých věcí. Případně se může věnovat oblastem soudně znalecké činnosti či podnikat na základě živnostenského oprávnění v oboru oceňování majetku pro věci movité.

Absolvent bude mít znalosti, dovednosti a kompetence v oblastech:

 • právní východiska oceňování movitých věcí
 • terminologie a zásady oceňování movitých věcí
 • metodické přístupy a konkrétní metody oceňování movitých věcí
 • terminologie, zásady a metody oceňování motorových vozidel
 • terminologie, zásady a metody oceňování strojů a zařízení
 • terminologie, zásady a metody oceňování technologií a technologických celků
 • terminologie, zásady a metody oceňování souborů hmotného movitého majetku

Místo výuky:

 • Studium je realizováno v Olomouci
 • Moderní učebny ve výukové budově v dochodné vzdálenosti od vlakového nádraží Olomouc s možností parkování
 • V případě probíhajících vládních opatření se o aktuální formě studia informujte na tel. 605-106 401 nebo e-mailu studium@fves-olomouc.cz
 • Občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
 • Bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky

Informace o studiu:

Termín zahájení studia: 5. října 2024, 9:00 hod.

Frekvence výuky: 2 soboty v měsíci v čase 9:00 – cca 17:00 hod.

Forma výuky: výuka probíhá prezenční formou. Všechny výukové dny jsou přenášeny živě online.

Vstupní předpoklad pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu je ukončené střední vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Organizační forma vzdělávání: Celkem: 120 hodin (96 prezenčně + 24 distančně). Kombinovaná forma.

Garant kurzu: Ing. Roman Šůstek, Ph.D.

MOŽNOST DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

Přehled studijních předmětů:

 • Právní aspekty oceňování movitých věcí
 • Teorie oceňování
 • Oceňování motorových vozidel
 • Oceňování strojů a zařízení
 • Praktikum oceňování movitých věcí I.
 • Oceňování technologií a technologických celků
 • Oceňování souborů hmotného movitého majetku
 • Praktikum oceňování movitých věcí II.

Závěrečná zkouška:

Závěrečná zkouška se koná na závěr studia po ukončení výuky. Závěrečná zkouška je písemná a trvá 2 hodiny. Účastníci zkoušky odpovídají písemně na otázky vlastními slovy. Zkouška se skládá z následujících tematických okruhů:

 • Právní a teoretické aspekty oceňování movitých věcí
 • Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení
 • Oceňování technologií, technologických celků a souborů hmotného movitého majetku

Výstupní doklad:

Osvědčení o rekvalifikaci

 

Workshop ke kurzu Oceňování movitých věcí:

Termín konání: 10. září 2024 (úterý) 17:00-18:00 hod.
Místo konání: BEA Campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1.

Zájemci o studium kurzu Oceňování movitých věcí si mohou přijít poslechnout prezentaci děkana Fakulty doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., MBA, o podrobnostech studia akreditovaného rekvalifikačního kurzu Oceňování movitých věcí. Důležitým tématem bude zejména praktické uplatnění absolventů studia a způsob získání živnostenského oprávnění po ukončení kurzu Oceňování movitých věcí.


ÚČAST JE BEZPLATNÁ.
Prosíme zájemce o potvrzení účasti na workshopu na e-mail: studium@fves-olomouc.cz

Cena kurzu:

 • Školné je 22.000 Kč.
 • Na žádost uchazeče o studium je možné školné uhradit splátkovým kalendářem po částkách 11.000 Kč splatných vždy před začátkem semestru, ve dvou splátkách. Vzdělávání je osvobozeno od DPH.
 • Studijní literatura, ubytování a stravování nejsou obsaženy v ceně studia.
 • Podklady ke studiu jsou zahrnuty v ceně studia.
 • Kapacita omezena!

Dokumenty:

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401