Studijní obor: Správa a ekonomika v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny

Studijní obor: Správa a ekonomika v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Správa a ekonomika v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny" je určen všem absolventům bakalářských studijních programů stejného či příbuzného zaměření, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a dosáhnout magisterského stupně vzdělání v ekonomicko-správním oboru se zaměřením na včelařský provoz a udržitelnou správu krajiny. Hlavním cílem studijního oboru je vychovávat řídící pracovníky v oblasti včelařství a udržitelné správy krajiny.

Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů specializačních. Předměty společného základu studují všichni studující bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky, které jsou důležité pro výkon ekonomicko-správních činností v rámci řízení včelařského provozu a udržitelné správy krajiny - znalosti a dovednosti v oblasti zakládání, řízení a zániku podniku, v oblasti strategického managementu, krizového managementu, personálního managementu, managementu kvality, finančního managementu, v oblasti právního kompendia řídícího pracovníka, v oblasti komunikace a sociálních interakcí, v oblasti veřejných politik a projektového managementu. Pozornost je rovněž věnována mezinárodním souvislostem. Během kurzů jsou probírány pokročilejší teoreticko-metodologické přístupy s významným průmětem do provozu včelařského podniku.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů volitelných. Tyto předměty si studující volí podle svého odborného zájmu a zaměřují se na vlastní oblast včelařství a udržitelné správy krajiny, a to s možným důrazem na oblast veřejnosprávní nebo oblast podnikohospodářskou.

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost širokého uplatnění na odborných, specializovaných a řídících pozicích v organizacích veřejného, neziskového i soukromého sektoru, které se specializují na oblast včelařství a udržitelné správy krajiny:

  • orgány veřejné správy a územního rozvoje, primárně v oblastech zemědělství/včelařství a životního prostředí (např. obecní úřady, krajské úřady, územní a ústřední orgány státní správy, rozvojové agentury a další),
  • podniky, primárně působící v oblastech zemědělství/včelařství a životního prostředí.

Zároveň je absolvent studijního oboru vybaven znalostmi a dovednostmi potřebnými pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti v oblasti včelařského provozu a udržitelné správy krajiny.

Magisterský studijní obor: Správa a ekonomika v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny budeme otevírat až pro akademický rok 2019/2020, tj. po absolvování studentů bakalářkého stupně tohoto oboru.

garantem oboru je doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.