Bakalářský studijní obor

Správa v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Správa v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva" je určen všem studentům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na bezpečnost a ochranu obyvatelstva. Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů specializačních.

Předměty společného základu studují všichni studenti bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky věnované základům právních a správních věd, základům ekonomických věd a financí, základům managementu, řízení a marketingu, základům psychologie, sociologie a komunikace, a metodickým základům odborné činnosti. Pozornost je rovněž věnována mezinárodnímu kontextu problematiky. Ačkoliv jde o předměty společného základu, je jejich obsah přizpůsoben tak, aby byly teoreticko-metodické poznatky zasazeny v co nejširší míře do problematiky bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů specializačních. Tyto předměty detailněji rozebírají klíčové oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a umožňují zasadit ekonomicko-správní problematiku do odborného rámce studovaného oboru. Specificky se specializační předměty zaměřují na klíčové oblasti:

  • kriminalistiky a kriminologie, krizového řízení, terorismu a extremismu, nebezpečných látek a závislostí a dalších relevantních témat pracovních činností týkajících se bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
  • hlavních pracovních činností v rámci bezpečnostního praktika (např. dopravně-bezpečnostní činnost, kriminalistické činnosti, pořádkové činnosti, zpravodajské činnosti a další).

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost uplatnění na odborných a specializovaných pozicích v organizacích veřejného, neziskového i soukromého sektoru, jako jsou:

  • orgány veřejné správy, primárně působící v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (např. policejní útvary, obecní policie, krajské úřady a další),
  • veřejné a soukromé subjekty působící v oblasti přípravy projektů, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
  • podniky a další neveřejné organizace, působící především v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (např. bezpečnostní agentury a další).

Studijní plán

Studijní plán v PDF ke stažení:


DETAILY STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Jazyk výuky: český/anglický
  • Forma studia: prezenční i kombinovaná forma
  • Standardní délka studia: 3 roky, tj. 6 semestrů
  • Co musíte splnit: předepsané požadavky všech předmětů, odborná praxe, zpracování a úspěšná obhajoba bakalářské práce a závěrečné zkoušky
  • Poplatky: bakalářské studium je zpoplatněno částkou 18 000 Kč za semestr.

Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu či v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.