Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Bakalářský studijní obor

Správa v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Správa v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva" je určen všem studentům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na bezpečnost a ochranu obyvatelstva. Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů specializačních.

Předměty společného základu studují všichni studenti bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky věnované základům právních a správních věd, základům ekonomických věd a financí, základům managementu, řízení a marketingu, základům psychologie, sociologie a komunikace, a metodickým základům odborné činnosti. Pozornost je rovněž věnována mezinárodnímu kontextu problematiky. Ačkoliv jde o předměty společného základu, je jejich obsah přizpůsoben tak, aby byly teoreticko-metodické poznatky zasazeny v co nejširší míře do problematiky bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů specializačních. Tyto předměty detailněji rozebírají klíčové oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a umožňují zasadit ekonomicko-správní problematiku do odborného rámce studovaného oboru. Specificky se specializační předměty zaměřují na klíčové oblasti:

  • kriminalistiky a kriminologie, krizového řízení, terorismu a extremismu, nebezpečných látek a závislostí a dalších relevantních témat pracovních činností týkajících se bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
  • hlavních pracovních činností v rámci bezpečnostního praktika (např. dopravně-bezpečnostní činnost, kriminalistické činnosti, pořádkové činnosti, zpravodajské činnosti a další).

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost uplatnění na odborných a specializovaných pozicích v organizacích veřejného, neziskového i soukromého sektoru, jako jsou:

  • orgány veřejné správy, primárně působící v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (např. policejní útvary, obecní policie, krajské úřady a další),
  • veřejné a soukromé subjekty působící v oblasti přípravy projektů, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
  • podniky a další neveřejné organizace, působící především v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (např. bezpečnostní agentury a další).

Ke stažení


DETAILY STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Jazyk výuky: český/anglický
  • Forma studia: prezenční i kombinovaná forma
  • Standardní délka studia: 3 roky, tj. 6 semestrů
  • Co musíte splnit: předepsané požadavky všech předmětů, odborná praxe, zpracování a úspěšná obhajoba bakalářské práce a závěrečné zkoušky
  • Poplatky: bakalářské studium je zpoplatněno částkou 45.000 Kč za rok studia.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Do bakalářského studia je možné zaslat přihlášku do 30. listopadu 2024.


Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu či v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.